การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564
ITA2021


ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายกิตติศัพท์ ใจทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 081-2881630
นางสุภาพรรณ ชุ่มจิตต์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 081-1698338
นางปฐมภรณ์ โคตรฮุย
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 085-7187428
นางสิริพร พยัคฆา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 094-6438674
นางสาวอนันตญา ชาวแพร่
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 095-8823065
นางสาวหทัยรัตน์ วงค์ปั๋น
จ้างเหมาบริการ
โทร : 087-3593832
นางสาวทัศน์วรรณ มะโนสา
จ้างเหมาบริการ
โทร : 083-5216312
บุคลากรภายใน

1
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เย็บผ้า
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com