การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564
ITA2021


ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


กองคลัง
นางสาววันเพ็ญ ยะฝั้น
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-9223239
นายสนอง กันทะกำแหง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 086-9244509
นางสาวนงพะงา จันต๊ะพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 082-9387414
นางจินตนา บุญลา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร : 083-5159388
นางสิดาพร ติ๊บโคตร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 085-0335881
นางสาวเขมกร เทพนัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 097-9616419
นายนิราศ สมณะ
คนงาน
โทร : 085-6170558
บุคลากรภายใน

1
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เย็บผ้า
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com