ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


สำนักปลัด
นางสาวสายพิน คุณมาก
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทร : 086-6585952
นางสุนันทา ศรีปัญญา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร : 089-6261632
นางสาวสุภา จิตรเจนจริยา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 091-0791469
นางจิตราพร นามรัตน์สี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 089-6337791
นายชัยนันท์ แจ้งมณี
นิติกร
โทร : 0863019668
นายดนัย จันทร์แก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 083-4804852
นางสาวรัชฎาพร จิตร์ไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 084-8107982
นางนฤมล วงศ์ษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-6853686
นายศิวนัย สุยะพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 099-1891097
นางณัฐณิชา ตาชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 099-2707956
นายวชิระ วรรณนิล
คนงาน
โทร : 082-4974181
นางสาวนฤมล รินท้าว
จ้างเหมาบริการ
โทร : 089-4295530
นายชูศักดิ์ จ่าอุ๊ด
จ้างเหมาบริการ
โทร : 064 3358603
นายศรีวรรณ ศรีไชยวงค์
จ้างเหมาบริการ
โทร : 082-6798781
นางสาวดวงธิดา ทาหน่อทอง
จ้างเหมาบริการ
โทร : 099-4959036
นายสิทธิชัย ปัญญารัก
พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)
โทร : 0835736372
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com