ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ผ่านทาง QR code นี้ ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Center
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ อบต./แผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


สำนักปลัด
นางสาวสายพิน คุณมาก
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทร : -
นางสาวสุภา จิตรเจนจริยา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : -
นางจิตราพร นามรัตน์สี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : -
นายชัยนันท์ แจ้งมณี
นิติกร
โทร : -
นายนิวัฒน์ วงษ์จันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : -
นายดนัย จันทร์แก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : -
นางสาวรัชฎาพร จิตร์ไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : -
นางนฤมล วงศ์ษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : -
นางณัฐณิชา ตาชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : -
นายศิวนัย สุยะพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
นายวุฒินันท์ ปินตาหล้า
คนงาน
โทร : -
นางสาวเจนจิรา ติ๊บพรมมา
จ้างเหมาบริการ
โทร : -
นายณรงค์ บุญศรี
จ้างเหมาบริการ
โทร : -
นายศรีวรรณ ศรีไชยวงค์
จ้างเหมาบริการ
โทร : -
นางสาวดวงธิดา ทาหน่อทอง
จ้างเหมาบริการ
โทร : -
นายสิทธิชัย ปัญญารัก
จ้างเหมาบริการ
โทร : -
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com