ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ผ่านทาง QR code นี้ ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Center
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ อบต./แผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูล อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบาย               การกระจายอำนาจการปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  พ.ศ. 2538 

1.1 ที่ตั้ง/อาณาเขต

          องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่                 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พิกัดที่ N 19.914555 E.099.877339 มีจำนวนหมู่บ้านรวม 5 หมู่บ้าน รวมพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่แยกกันเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 พื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 , บ้านป่าบง            หมู่ที่ 3 และบ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5 มีพื้นที่ประมาณ 9.5 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         เขตตำบลริมกก            อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้              ติดต่อกับ         เขตตำบลเวียงชัย          อำเภอเวียงชัย          จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         เขตตำบลเวียงเหนือ       อำเภอเวียงชัย          จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ          เขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ส่วนที่ 2 พื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้านคือ บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 , บ้านป่างิ้ว        หมู่ที่ 4 มีพื้นที่ประมาณ 11.5 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         เขตตำบลแม่ยาว           อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้              ติดต่อกับ         เขตตำบลป่าอ้อดอนชัย    อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         เขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ          เขตตำบลดอยฮาง         อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

 

บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com