การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564
ITA2021


ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูล อบต.

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง


องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2538

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 336 หมู่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมีจำนวน 5หมู่บ้านรวมพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่แยกกันเป็น 2 ส่วนดังนี้


1.พื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ่านคือ หมู่ 2 บ้านป่ายางมน,หมู่ 3 บ้านป่าบง และหมู่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 9.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ- ติดต่อกับ- เขตตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้-ติดต่อกับ-เขตตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชีย
ทิศตะวันออก-ติดต่อกับ-เขตตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชีย
ทิศตะวันตก-ติดต่อกับ-เขตเทศบาลนครเชียงรา


2.พื้นที่ด้านทิศตะวันตกครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้านคือ หมูที่ 1 บ้านหนองด่าน,หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว มีพื้นที่ประมาณ 11.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นที่ส่วนนี้ที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ-ติดต่อกับ-เขตตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้-ติดต่อกับ-เขตตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
ทิศตะวันออก-ติดต่อกับ-เขตเทศบาลนครเชียงราย
ทิศตะวันตก-ติดต่อกับ-เขตตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงมีพื้นที่ 2 ส่วนคือ พื้นที่ฝั่งทางด้านทิศตะวันออก เป็นที่พื้นราบมีแม่น้ำกกผ่านทางทเหนือ 3 หมู่บ้านและยังมีแม่น้ำแม่กรณ์ไหลผ่านหมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่และแม่น้ำลาวไหลผ่านหมู่ที่ 3 บ้านป่าบงส่วนพื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ดอนลาดเชิงเขาบ้านหนองด่านหมู่ที่ 1 และมีแม่น้ำกกไหลผ่านพื้นที่บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4


ประชากร
จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ณ วันที่ 27 เมษายน 2555 รวม 5 หมู่บ้านจำนวน 820 ครัวเรือนจำนวนประชากร 3,018 คนคิดเป็นชาย 1,414 คนหญิง1,604คน


อาชีพ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เป็นพื้นที่เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 61.93ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกข้าว-ข้าวโพดสัตว์ฯลฯการเลี่้ยงจำพวกโค สุกรและไก่ฯลฯอีกคิดเป็นร้อยละ38.07 เป็นอาชีพสาขาอื่นๆ


ศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง นับถือศาสนาพุทธ เป็นหลักปัจจุบันมีศาสนสถานจำนวน 2 แห่งคือ 1.วัดหนองป่าอั้น หมูที่ 1 บ้านหนองด่านและวันป่ายางมน หมูที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่


การสาธารณสุข
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบเวียง
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่ายางมน


การติดต่อสื่อสาร
1.หมายเลขโทรศัพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง 053-742687 โทรสารต่อ 15
2.facebook อบต.รอบเวียง
3.E-mail.robwieng@hotmail.com

บุคลากรภายใน

1
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เย็บผ้า
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com