ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ผ่านทาง QR code นี้ ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Center
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ อบต./แผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2024-04-11 20:38:44 อ่าน : 35
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2024-04-11 20:37:31 อ่าน : 35
จุดบริการประชาชนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-04-11 18:24:02 อ่าน : 31
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2024-04-11 18:00:18 อ่าน : 36
โครงการประเพณีสรงน้ำพระ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2024-04-11 17:09:46 อ่าน : 31
กิจกรรมติดตั้งป้ายเตือน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-04-11 16:50:37 อ่าน : 25
โครงการรำเซิ้งกลองยาวเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-04-01 10:49:18 อ่าน : 58
กิจกรรม อ.ป.ต. สัมพันธ์
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2024-03-26 16:25:46 อ่าน : 68
พ่นน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควัน 18 มีนาคม 2567
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-03-21 15:24:36 อ่าน : 75
กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดงาน MOI Waste Bank Week
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-03-19 15:31:56 อ่าน : 126
เข้าร่วมมหกรรมเชียงราย EF Symposium 2024 และรับรางวัลศูนย์ต้นแบบ EF ของอำเภอเมืองเชียงราย
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2024-03-12 15:43:58 อ่าน : 90
กองช่าง ดำเนินการติดตั้งป้ายถนนป่ายางมน ในวันที่ 7 มีนาคม 2567
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2024-03-12 15:10:45 อ่าน : 88
ประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยสายใยชุมชน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2024-03-12 14:45:05 อ่าน : 83
โครงการงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปราถนา เดือน 5 เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2024-02-29 11:41:17 อ่าน : 100
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2024-02-29 11:38:14 อ่าน : 191
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-02-22 16:20:59 อ่าน : 158
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2024-02-21 10:59:35 อ่าน : 189
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระงับเพลิง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-02-19 11:55:13 อ่าน : 148
ลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัย เพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-02-15 11:33:27 อ่าน : 137
งานสาธารณสุข ออกตรวจสถานประกอบการ บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-02-13 09:33:28 อ่าน : 111
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการระงับเพลิง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-02-08 10:11:08 อ่าน : 133
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-02-08 10:07:59 อ่าน : 127
ซ่อมไฟกิ่ง ม.2,3,5 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2024-02-02 14:11:57 อ่าน : 105
ซ่อมเครื่องขยายเสียงบ้านป่าบง หมู่ที่ 3 1 กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2024-02-02 14:09:06 อ่าน : 158
งานบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ออกปฏิบัติการดับไฟ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-02-02 14:06:47 อ่าน : 143
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-01-29 16:25:22 อ่าน : 174
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2024-01-25 13:15:23 อ่าน : 108
กองช่างดำเนินการย้ายป้ายซอย หมู่ที่ 2 ในวันที่ 23 มกราคม 2567
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2024-01-24 14:45:28 อ่าน : 151
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-01-24 14:41:44 อ่าน : 175
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2024-01-15 11:23:45 อ่าน : 183
ออกตรวจสถานประกอบการ 4 มกราคม 2567
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-01-05 14:02:28 อ่าน : 140
งานป้องกันฯ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตั้งด่านชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-01-05 13:54:52 อ่าน : 142
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ร่วมเดินขบวนและกิจกรรมกีฬาสีกับโรงเรียนบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-12-27 09:20:55 อ่าน : 170
สร้างคลังอาหารในสถานศึกษา กิจกรรมปลูกผักในสวนผักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-12-26 11:23:22 อ่าน : 203
กิจกรรมคริสต์มาสให้แก่เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนในวันที่ 25 ธันวาคม 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-12-25 13:48:11 อ่าน : 167
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ดำเนินการเตรียมสถานที่เพื่อทำสวนผัก
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-12-15 10:49:44 อ่าน : 179
โครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาผู้สูงอายุ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-12-08 13:15:01 อ่าน : 161
ติดตามการดำเนินการเทคอนกรีตถนน คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 2
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-12-06 13:09:05 อ่าน : 117
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-12-01 09:22:37 อ่าน : 189
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนจัดกิจกรรมการเรียนรู้การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-11-28 11:57:36 อ่าน : 162
งานสาธารณสุข ออกตรวจร้านค้า ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-11-02 15:12:16 อ่าน : 111
โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-11-02 14:57:10 อ่าน : 189
กิจกรรมตานก๋วยสลาก ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-10-02 10:23:10 อ่าน : 244
งานสาธารณสุข ออกตรวจสถานประกอบการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-09-28 16:39:06 อ่าน : 253
กองช่างดำเนินการซ่อมเครื่องขยายเสียงบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-09-21 15:52:21 อ่าน : 200
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 (กิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง)
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-09-15 17:10:38 อ่าน : 251
กองช่าง ดำเนินการซ่อมระบบไฟกิ่ง ในโรงเรียนบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-09-15 17:03:41 อ่าน : 179
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-09-15 16:58:07 อ่าน : 244
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-09-12 16:09:18 อ่าน : 212
วัน "ต่อต้านยาเสพติดโลก "(26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-27 14:45:00 อ่าน : 158
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-08-28 16:41:50 อ่าน : 221
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-08-22 15:58:11 อ่าน : 266
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-08-11 15:09:22 อ่าน : 181
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-08-10 15:32:36 อ่าน : 208
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-08-10 15:31:44 อ่าน : 578
โครงการประเพณีเข้าพรรษา (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-08-03 10:44:28 อ่าน : 258
กิจกรรมกิ๋นอ้อผญ๋า ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-07-23 12:13:42 อ่าน : 227
โครงการประเพณีเข้าพรรษา (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-07-23 12:12:54 อ่าน : 323
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-07-14 15:01:00 อ่าน : 239
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-07-07 15:29:04 อ่าน : 322
กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันฯ ตัดไม้สนามกีฬาหาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-07-05 16:57:36 อ่าน : 240
กองช่างซ่อมถนนบ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-07-05 16:56:23 อ่าน : 280
กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-07-05 14:35:29 อ่าน : 255
โครงการโภชนาการที่ดี วิธีป้องกันโรคและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-06-22 15:14:05 อ่าน : 262
โครงการ “เมเจอร์แคร์ เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม”
เผยแพร่โดย : ปลัด อบต. เมื่อ : 2023-06-22 14:49:41 อ่าน : 405
โครงการสมุนไพรคู่สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-06-21 11:44:05 อ่าน : 321
ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ บ้านป่าบง หมู่ที่ 3
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-06-16 15:22:11 อ่าน : 287
ติดตั้งไฟกิ่ง บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-06-16 15:16:16 อ่าน : 300
โครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-06-16 15:02:00 อ่าน : 633
กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-05-31 13:42:06 อ่าน : 246
กองช่างดำเนินการซ่อมป้ายซอย บริเวณบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-06-01 16:25:39 อ่าน : 227
ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-05-18 15:41:21 อ่าน : 350
โครงการรำเซิ้งกลองยาวเพื่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-28 11:31:31 อ่าน : 355
ประจำจุดด่านชุมชน ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-18 11:30:02 อ่าน : 243
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-04-13 11:28:02 อ่าน : 301
เปิดด่านชุมชน 7 วันอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-12 11:21:16 อ่าน : 245
โครงการสรงน้ำพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-04-13 10:58:46 อ่าน : 324
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-04-12 23:13:16 อ่าน : 322
โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-04-12 23:00:21 อ่าน : 243
ล้างหลังคาวัดป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-10 17:08:38 อ่าน : 319
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-10 17:01:31 อ่าน : 390
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-10 16:57:33 อ่าน : 653
โครงการรำวงตามสมัยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-10 15:02:16 อ่าน : 321
โครงการอบรมผู้สูงอายุสุขกาย สุขใจ อย่างมีคุณค่า ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-10 15:01:01 อ่าน : 390
บริษัท แจ้ง จำกัด ที่มอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-08 12:17:42 อ่าน : 287
ติดตั้งไฟกิ่งเพิ่ม บริเวณบ้านป่าบง
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-04-08 12:00:56 อ่าน : 340
โครงการสร้างความสุขในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-08 11:57:21 อ่าน : 352
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และประชาธิปไตย ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-03-31 15:39:00 อ่าน : 369
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวหาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-03-30 16:09:33 อ่าน : 313
เพิ่มไฟกิ่ง ในพื้นที่บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-03-29 15:09:05 อ่าน : 367
ดำเนินการระงับเพลิงไหม้หญ้า ณ บริเวณทุ่งสันรวม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-03-29 11:53:51 อ่าน : 291
โครงการอบรมสตรียุคใหม่ ห่วงใยสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-03-29 10:17:24 อ่าน : 348
จัดอบรม "โครงการเด็กปฐมวัย เก่ง ดี และมีความสุข"
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-03-29 09:52:26 อ่าน : 319
ประชุมปรึกษาหารืองานสงกรานต์ ประจำปี 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-03-28 16:08:43 อ่าน : 291
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-03-28 11:22:00 อ่าน : 372
รับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยสัก ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-02-27 14:34:26 อ่าน : 347
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-02-27 14:23:50 อ่าน : 312
โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-02-27 14:13:47 อ่าน : 558
ต้อนรับคณะลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเสริมกำลังใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริม EF
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-02-24 16:19:27 อ่าน : 351
คณะผู้บริหารมอบนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-02-21 14:01:46 อ่าน : 535
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ร่วมแข่งขันทักษะ
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-02-21 11:33:04 อ่าน : 412
ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อ.ปัว จ.น่าน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-02-16 15:01:05 อ่าน : 475
กิจกรรมฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-02-07 16:28:12 อ่าน : 403
โครงการงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปรารถนา เดือน 5 เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-02-06 11:03:38 อ่าน : 626
พาณิชย์...ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 ภูมิภาค ตลาดเช้าป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-02-03 14:54:08 อ่าน : 388
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-02-01 16:23:42 อ่าน : 368
นำรถน้ำอเนกประสงค์ฉีดพ่นน้ำ เพื่อล้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-01-20 17:09:10 อ่าน : 335
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-01-20 17:05:22 อ่าน : 407
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-01-20 16:28:49 อ่าน : 939
กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟ และฝาบ่อพัก หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-01-12 13:57:14 อ่าน : 300
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-01-09 15:52:01 อ่าน : 425
ตรวจสถานประกอบการ สถานีบริการน้ำมันพีที
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-12-14 15:51:21 อ่าน : 341
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-12-14 15:50:38 อ่าน : 346
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-12-14 15:48:00 อ่าน : 1246
กิจกรรมปลูกผักแปลงสาธิต
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-12-14 15:47:01 อ่าน : 360
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-11-29 15:05:33 อ่าน : 1238
กองช่างและงานบรรเทาสาธารณภัยฯ ดำเนินการซ่อมกระเบื้อง
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-11-29 14:48:44 อ่าน : 364
กองช่างดำเนินการเพิ่มไฟกิ่งบริเวณซอย 9/1
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-11-29 14:44:43 อ่าน : 386
ประชุมหารือการดำเนินการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-11-29 14:43:36 อ่าน : 337
ประชุมคณะกรรมการกองทุน กสลว. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-11-29 14:20:27 อ่าน : 393
ตรวจแนะนำผู้ประกอบการ ขออนุญาตก่อนเปิดกิจการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-20 14:17:11 อ่าน : 378
ตรวจประเมินสถานประกอบการ เพื่อประกอบการดำเนินการตามระเบียบ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-20 14:15:47 อ่าน : 387
ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-20 10:31:32 อ่าน : 389
กองช่างตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟ
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-10-11 15:53:55 อ่าน : 689
โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-10-10 14:40:33 อ่าน : 981
ซ่อมไฟกิ่งในซอย หมู่ 2 บ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-10-08 18:10:04 อ่าน : 448
โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-10-08 17:59:42 อ่าน : 1407
โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-07 16:22:30 อ่าน : 408
โครงการโภชนาการที่ดี วิธีป้องกันโรคและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-10-07 11:54:43 อ่าน : 425
กิจกรรมตานก๋วยสลาก ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-07 11:13:46 อ่าน : 403
กิจกรรมประชุมเกษตรกร ตามโครงการอาหารเมืองปลอดภัย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-07 10:49:18 อ่าน : 509
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-06 15:17:33 อ่าน : 494
โครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขต อบต.รอบเวียง ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-10-05 18:25:04 อ่าน : 1036
มอบทรายเทมีฟอส(ทรายอะเบท) ให้แก่โรงเรียนบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-05 16:15:11 อ่าน : 451
โครงการจุฬาภรณ์ปลอดภัยห่างไกลโควิด 19 ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-08-17 10:43:40 อ่าน : 470
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-08-11 15:50:52 อ่าน : 1022
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-31 15:04:14 อ่าน : 603
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (กิจกรรมถวายเทียน)
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-15 18:15:41 อ่าน : 1633
กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟกิ่งและซ่อมท่อน้ำทิ้ง
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-07-15 18:00:01 อ่าน : 488
กองช่างและงานบรรเทาฯ ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณศูนย์เกษตร
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-07-15 17:57:18 อ่าน : 464
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-07-15 17:55:52 อ่าน : 497
กิจกรรมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-07 09:57:06 อ่าน : 478
งานป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจน้ำขัง พื้นที่บ้านหนองด่าน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-07-06 11:51:04 อ่าน : 432
กิจกรรมมอบทรายเคมีฟอส ให้แก่ อสม. ทั้ง 5 หมู่บ้าน ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-07-06 10:52:48 อ่าน : 431
กิจกรรมกิ๋นอ้อผญ๋า ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-06 10:46:02 อ่าน : 412
โครงการเด็กดีศรีรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-06 09:26:45 อ่าน : 454
โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-06 09:22:20 อ่าน : 462
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-06 09:14:32 อ่าน : 445
โครงการประเพณีเข้าพรรษา (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา) ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-06 08:36:56 อ่าน : 701
กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟกิ่ง หมู่ที่ 1 บ้านหัวฝาย
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-06-29 15:27:21 อ่าน : 465
ติดตามโครงการป้องกันโรคซึมเศร้าและการพลัดตกหกล้ม ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-28 16:04:14 อ่าน : 417
กิจกรรมเก็บขยะอันตราย ทั้ง 5 หมู่บ้าน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-28 15:49:56 อ่าน : 401
วันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิถุนายน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-28 14:40:21 อ่าน : 403
กิจกรรมทำ "ธนาคารน้ำใต้ดิน" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-06-28 11:33:19 อ่าน : 380
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างการฝึดให้เด็กๆคัดแยกขยะ โดยแยกเศษอาหารใส่ถังกินแกง
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-06-28 10:51:14 อ่าน : 744
จัดโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-27 14:52:44 อ่าน : 637
กิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 202-09-30 14:13:57 อ่าน : 400
กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-01 15:48:05 อ่าน : 628
มอบถุงยังชีพและชุดตรวจ ATK 27-5-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-01 13:53:59 อ่าน : 464
โครงการสมุนไพรไทยต้ายภัยโควิด 19 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-31 10:01:00 อ่าน : 625
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-05-27 16:06:10 อ่าน : 584
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-27 16:03:05 อ่าน : 440
ซ่อมไฟกิ่ง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-05-27 15:13:16 อ่าน : 619
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-27 15:10:43 อ่าน : 609
ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-05-27 12:14:13 อ่าน : 668
กองช่าง ดำเนินการเดินสายไฟกิ่ง ซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-05-27 12:11:38 อ่าน : 411
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-05-23 15:42:52 อ่าน : 711
มอบของให้ผู้กักตัว ในวันที่ 19/5/65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-20 14:11:07 อ่าน : 437
โครงการแม่บ้านยุคนิวนอร์มอล (New Normal) ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-08 11:07:38 อ่าน : 470
มอบชุดตรวจ ATK และถุงยังชีพ6-5-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-06 16:22:40 อ่าน : 822
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-05 15:40:52 อ่าน : 957
เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบาง27-4-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-05 15:20:22 อ่าน : 579
มอบชุดตรวจATK และถุงยังชีพ26-4-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-05 15:19:14 อ่าน : 562
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอาหารปลอดภัย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-04 18:54:46 อ่าน : 737
โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุกับสังคมยุคใหม่ ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : ปลัด อบต. เมื่อ : 2022-05-04 18:46:53 อ่าน : 931
ประชุมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-04 18:16:50 อ่าน : 729
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-05-03 16:30:49 อ่าน : 611
รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-03 16:23:17 อ่าน : 509
มอบชุดตรวจ ATK และถุงยังชีพ20-4-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-03 15:45:03 อ่าน : 579
ติดตามโครงการสมุนไพรคู่สุขภาพ ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 16:31:43 อ่าน : 619
มอบชุดตรวจATK และถุงยังชีพ วันที่ 12 เมษายน 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 16:25:13 อ่าน : 797
โครงการประเพณีสรงน้ำพระ+โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-05-02 15:31:50 อ่าน : 878
เปิดด่านชุมชน ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 15:24:25 อ่าน : 812
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-05-02 14:36:40 อ่าน : 3050
ติดตามโครงการรำวงตามสมัยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 14:09:34 อ่าน : 567
มอบชุดตรวจATKและถุงยังชีพ วันที่ 4-8 เมษายน 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 12:00:51 อ่าน : 678
มอบชุดตรวจATKและถุงยังชีพ1/4/65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 11:09:04 อ่าน : 620
มอบถุงยังชีพและชุดตรวจโควิดแก่ผู้กักตัว31-3-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 10:32:29 อ่าน : 530
มอบชุดป้องกันโรคและถุงยังชีพผู้กักตัว 29-3-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-25 15:03:23 อ่าน : 465
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 15:25:20 อ่าน : 415
ประชุมจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบล2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 15:18:26 อ่าน : 428
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 14:00:08 อ่าน : 432
มอบถุงยังชีพผู้มีคำสั่งกักตัวร่วมกับ อสม ฝ่ายปกครองสส.หมอเอก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 13:38:06 อ่าน : 524
มอบชุดป้องกันและควบคุมโรคผู้มีคำสั่งกักตัว
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 13:21:05 อ่าน : 568
มอบอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคแก่ผู้มีคำสั่งกักตัว
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 11:39:34 อ่าน : 435
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18มีนาคม2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 10:57:56 อ่าน : 552
ตรวจร้านอาหารเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 10:53:57 อ่าน : 454
จัดเก็บขยะอันตราย ครั้งที่1/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 10:46:42 อ่าน : 459
ร่วมลงนาม(MOU) เมืองอาหารปลอดภัย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-03-15 14:23:04 อ่าน : 503
ติดตามผู้มีคำสั่งกักตัว แนะนำการปฏิบัติตัวและมอบถุงยังชีพ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-03-07 14:31:58 อ่าน : 441
กิจกรรมฆ่าเชื้อไวรัสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-03-07 14:30:58 อ่าน : 474
มอบถุงยังชีพและติดตามผู้กักตัว กรณีสัมผัสผู้ป่วยโควิด19
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-23 09:27:37 อ่าน : 516
ประชุมสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน อปท.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-21 16:20:03 อ่าน : 446
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปรารถนา เดือน5เป็ง ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-02-21 16:14:02 อ่าน : 534
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-02-21 16:09:10 อ่าน : 462
ตรวจร้านลาบบายพาส
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-21 16:00:27 อ่าน : 467
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ ปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-11 14:35:51 อ่าน : 409
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-11 14:34:02 อ่าน : 361
งานสังคมสงเคราะห์ รับมอบและประสานส่งต่อรถเข็นสำหรับผู้พิการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-11 14:32:52 อ่าน : 419
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-11 14:27:45 อ่าน : 1139
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-11 14:25:35 อ่าน : 718
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.รอบเวียง ครั้งที่ 5/2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-11 14:09:02 อ่าน : 411
มอบถุงยังชีพผู้ที่กักตัว กรณีสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-21 14:11:24 อ่าน : 525
ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-13 15:27:14 อ่าน : 445
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-11 16:25:36 อ่าน : 434
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-01-11 16:19:58 อ่าน : 577
เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-11 16:18:59 อ่าน : 443
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ครั้งแรก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-05 15:40:20 อ่าน : 490
กิจกรรมคัดกรองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-01-05 15:36:13 อ่าน : 435
ด่านชุมชน 7 วันอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-05 15:34:27 อ่าน : 520
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-05 15:30:27 อ่าน : 470
กิจกรรมปลูกปอเทืองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-01-05 14:52:51 อ่าน : 418
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-12-29 11:31:10 อ่าน : 554
กิจกรรมวันคริสมาสต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-12-27 15:27:07 อ่าน : 460
ประชุมคณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุน อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-12-23 11:38:38 อ่าน : 549
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.รอบเวียงได้รับสนับสนุนถุงยังชีพ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-12-22 13:04:16 อ่าน : 513
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.รอบเวียง อบรม กปน. อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-12-09 16:27:11 อ่าน : 471
มอบถุงยังชีพผู้ประสบปัญหาด้านโควิด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-28 16:25:57 อ่าน : 521
กิจกรรม Big Day การประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง อบต.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-28 16:24:54 อ่าน : 482
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-11-28 16:23:02 อ่าน : 5384
งานป้องกันฯ งานช่วยเหลือประชาชนในเขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-18 14:02:04 อ่าน : 523
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบปัญหาด้านโรคระบาดโควิด 19
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-11-18 13:59:19 อ่าน : 479
กิจกรรมทำความสะอาด เพื่อป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-11 15:01:28 อ่าน : 505
กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ ณ หาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2021-11-09 15:20:29 อ่าน : 523
กิจกรรมคัดกรองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-11-09 14:05:32 อ่าน : 621
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-09 14:04:38 อ่าน : 645
ประชุมหารือการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-11-08 15:29:23 อ่าน : 520
รับรางวัลการเข้าร่วมประเมินท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 14:21:17 อ่าน : 552
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.รอบเวียงเข้าเยี่ยม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 14:12:52 อ่าน : 554
กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 13:33:48 อ่าน : 538
โครงการประเพณีออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 11:50:12 อ่าน : 538
กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 11:34:12 อ่าน : 1387
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 11:32:38 อ่าน : 503
อบต.รอบเวียง ได้ทำการสำรวจป้ายหาเสียงผู้สมัคร อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 11:28:37 อ่าน : 614
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 11:23:06 อ่าน : 543
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ทำความสะอาดเพื่อต้อนรับเปิดเทอม
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-11-02 11:18:49 อ่าน : 502
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เยี่ยมเยียน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-10-21 11:27:13 อ่าน : 622
นำเสนอผลงานท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-30 16:33:01 อ่าน : 521
พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมโรคโควิด 19
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-30 15:44:06 อ่าน : 489
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 6
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 23:10:56 อ่าน : 498
กิจกรรมซ้อมหนีไฟกับการป้องกันตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-09-28 23:04:59 อ่าน : 513
กิจกรรมสอนให้ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและเด็กติดในรถ
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-09-28 23:01:21 อ่าน : 522
อพท.ติดตามการประเมิน ปีที่ 3 ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 22:26:54 อ่าน : 518
กิจกรรมรวบรวมขยะอันตราย ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 22:22:24 อ่าน : 638
โครงการตานก๋วยสลาก ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-09-28 22:17:46 อ่าน : 579
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 21:53:01 อ่าน : 501
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 21:49:58 อ่าน : 494
ตรวจสถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-15 13:52:53 อ่าน : 641
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-09 11:20:56 อ่าน : 626
ตรวจสอบเตาเผาถ่าน หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-09 10:51:29 อ่าน : 704
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-02 14:39:05 อ่าน : 749
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-27 15:10:31 อ่าน : 467
ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ทรัพยากรของ อบต.รอบเวียง ปี 64
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-26 16:26:50 อ่าน : 571
ติดตามโครงการป้องกันโควิด ชีวิตยืนยาว ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-26 16:26:02 อ่าน : 690
ติดตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ม.3กิจกรรมถอดบทเรียน ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-26 16:24:43 อ่าน : 510
อบต.รอบเวียง อำนวยความสะดวกคนพิการเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-23 15:41:05 อ่าน : 666
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-19 11:06:11 อ่าน : 552
โครงการรำเซิ้งกลองยาวเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-18 16:13:29 อ่าน : 829
ให้บริการผู้สูงอายุในการทำบัตรประชาชน ณ อำเภอเมืองเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-11 16:36:23 อ่าน : 554
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-11 16:33:09 อ่าน : 553
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสำนักงาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-03 14:40:36 อ่าน : 522
โครงการปลูกต้นไม้ฯ+โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-29 15:12:28 อ่าน : 689
โครงการประเพณีเข้าพรรษา (กิจกรรมถวายเทียน) ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-07-27 13:41:21 อ่าน : 609
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-27 10:57:59 อ่าน : 637
โครงการประเพณีเข้าพรรษา (กิจกรรมหล่อเทียน) ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-07-27 10:54:12 อ่าน : 992
กิจกรรมรับกล้าไม้ ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-14 10:47:34 อ่าน : 554
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลรอบเวียง ( ศปก.ต. ) ครั้งที่2/2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-13 10:28:44 อ่าน : 528
สำนักปลัดได้ออกพื้นที่เก็บขนขยะอันตราย ครั้ง 2/2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-09 10:12:09 อ่าน : 613
โครงการรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-30 16:38:59 อ่าน : 587
กิจกรรมพ่นหมอกควัน ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-29 13:47:21 อ่าน : 537
กิจกรรมสร้างวินัยขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-06-29 13:39:12 อ่าน : 551
กิจกรรมเด็กน้อยรักษ์โลก ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-29 13:31:27 อ่าน : 638
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-29 13:06:25 อ่าน : 563
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2021-06-29 11:44:36 อ่าน : 720
กิจกรรมจิตอาสาคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ในวันเปิดเทอม
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-06-14 15:35:10 อ่าน : 580
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ประจำปีการศึกษา 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-06-14 15:18:40 อ่าน : 600
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมันที่ 2 ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-14 15:15:17 อ่าน : 561
กิจกรรมประเมินภายในตามมาตรฐานคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2563
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-06-11 14:30:43 อ่าน : 708
ชี้แจงมาตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 15:13:02 อ่าน : 552
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:39:14 อ่าน : 572
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:35:01 อ่าน : 597
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:34:10 อ่าน : 983
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:33:16 อ่าน : 644
โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:28:41 อ่าน : 614
กิจกรรมสรงน้ำพระ ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:27:46 อ่าน : 591
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:26:13 อ่าน : 669
โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:24:21 อ่าน : 1757
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:21:23 อ่าน : 605
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:20:03 อ่าน : 568
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 13:53:12 อ่าน : 544
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 13:42:00 อ่าน : 695
โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่สตรี ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 13:41:00 อ่าน : 680
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 13:34:37 อ่าน : 835
โครงการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 13:30:47 อ่าน : 591
เทศบาลตำบลบ้านต้า ศึกษาดูงาน 5ส.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2564 10:02:55 อ่าน : 555
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 4/03/2564 13:43:07 อ่าน : 534
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/03/2564 11:59:30 อ่าน : 617
โครงการฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับแกนนำ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/02/2564 10:43:11 อ่าน : 631
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/02/2564 10:30:54 อ่าน : 536
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานตำบลรอบเวียง ปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 3/02/2564 09:49:25 อ่าน : 500
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปรารถนา เดือน 5 เป็ง ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/02/2564 10:53:08 อ่าน : 902
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/01/2564 10:57:38 อ่าน : 746
กิจกรรมจิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/01/2564 10:44:57 อ่าน : 692
ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านป่ายางมน ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/01/2564 10:43:30 อ่าน : 700
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องผัก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/01/2564 15:55:03 อ่าน : 525
ลงนาม MOU เชียงรายเมืองกีฬา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/01/2564 15:36:56 อ่าน : 515
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/01/2564 10:31:01 อ่าน : 490
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/01/2564 10:26:27 อ่าน : 596
กิจกรรมเก็บขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 12:08:42 อ่าน : 529
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 12:00:33 อ่าน : 499
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 11:53:40 อ่าน : 523
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 11:52:43 อ่าน : 2038
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 11:31:31 อ่าน : 863
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2563 15:30:03 อ่าน : 466
กิจกรรมเชียงรายสบายดี เชียงรายบ้านเราน่าอยู่
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2563 15:20:45 อ่าน : 505
โครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2563 14:50:54 อ่าน : 563
กิจกรรมการเรียนรู้ ปลูกต้นปอเทือง ของ ศพด.บ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/12/2563 16:43:35 อ่าน : 525
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/12/2563 18:30:32 อ่าน : 545
ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการในการปฏิบัติตาม พรบ.การสาธารณสุขฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/12/2563 18:19:08 อ่าน : 534
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/12/2563 18:06:30 อ่าน : 521
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/11/2563 11:37:43 อ่าน : 2268
กิจกรรมทำกระทง ศพด.ป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/11/2563 11:24:21 อ่าน : 566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/10/2563 10:44:43 อ่าน : 510
กิจกรรมล้างมือโลก ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/10/2563 10:13:51 อ่าน : 760
ประเพณีออกกพรรษา ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/10/2563 15:34:01 อ่าน : 464
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/10/2563 14:48:05 อ่าน : 787
กิจกรรมฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลทางระบบ E-Plan
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/10/2563 14:37:09 อ่าน : 467
ตรวจสถานประกอบกิจการอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/9/2563 15:34:42 อ่าน : 468
กิจกรรมส่งขยะอันตรายไปกำจัด ณ อบจ.เชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/9/2563 14:48:23 อ่าน : 539
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/9/2563 14:35:20 อ่าน : 452
กิจกรรมรับแจ้งความประสงค์วิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 30/9/2563 14:15:40 อ่าน : 495
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/9/2563 11:46:50 อ่าน : 527
โครงการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/9/2563 11:38:31 อ่าน : 576
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/9/2563 11:29:19 อ่าน : 570
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตุง) ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/9/2563 11:15:16 อ่าน : 512
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/09/2563 15:11:36 อ่าน : 480
โครงการตานก๋วยสลาก ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/09/2563 14:53:42 อ่าน : 460
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/08/2563 15:14:35 อ่าน : 467
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/08/2563 15:13:19 อ่าน : 460
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:57:21 อ่าน : 494
นิทรรศการดิน ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:56:28 อ่าน : 493
กิจกรรมรณรงค์ลดโฟม ลดพลาสติก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:55:22 อ่าน : 500
กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:53:10 อ่าน : 474
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:52:09 อ่าน : 708
กิจกรรมรับพันธุ์กล้าไม้จากอุทยานแห่งชาติดอยหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 14:58:48 อ่าน : 668
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 14:52:48 อ่าน : 496
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 14:47:03 อ่าน : 454
โครงการให้ความรู้กฎหมายและประชาธิปไตย ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 14:24:41 อ่าน : 507
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/07/2563 14:36:45 อ่าน : 483
ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานโครงการครัวพระราชทานฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:45:45 อ่าน : 569
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:40:41 อ่าน : 482
ประชุมแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)และแผนบุคลากร(2564-2566)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:38:07 อ่าน : 509
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:37:19 อ่าน : 450
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:31:43 อ่าน : 604
ต้อนรับคณะตรวจติดตาม อพท. ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:15:05 อ่าน : 464
โครงการอบรมด้าน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:04:49 อ่าน : 482
ประชุมแผนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 18:59:30 อ่าน : 520
โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 18:46:01 อ่าน : 505
โครงการเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 18:44:58 อ่าน : 509
กิจกรรมรดน้ำเพื่อลดหมอกควัน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/03/2562 16:32:22 อ่าน : 736
กิจกรรมถอนวัชพืชตามต้นไม้ กวาดใบไม้ รดน้ำต้นไม้
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/05/2562 13:35:37 อ่าน : 496
กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ณ หาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/11/2561 12:08:47 อ่าน : 508
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/07/2563 11:54:18 อ่าน : 575
ประชุมยกร่างข้อบัญญัติ อบต.รอบเวียง เรื่อง ตลาด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2563 11:13:41 อ่าน : 421
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี 2563( รุ่นที่ 2 )
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2563 11:09:50 อ่าน : 454
ประชุมคัดเลือกผู้สูงอายุ อายุยืน เยาว์ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2563 14:57:51 อ่าน : 465
ประชุมปรึกษาหารือโครงการฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2563 14:56:48 อ่าน : 562
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2563 14:54:07 อ่าน : 544
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/06/2563 16:36:33 อ่าน : 493
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/06/2563 15:23:43 อ่าน : 517
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/06/2563 09:48:04 อ่าน : 463
เก็บขยะอันตรายในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/06/2563 09:47:02 อ่าน : 516
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/06/2563 16:31:09 อ่าน : 483
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/06/2563 16:26:29 อ่าน : 565
โครงก่อสร้างถนน คสล.แบบไม่มีไหล่ทางหัวฝาย - ไร่แม่ฟ้าหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/05/2563 15:42:31 อ่าน : 491
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/05/2563 12:01:25 อ่าน : 511
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/05/2563 11:55:43 อ่าน : 584
ตรวจสอบ กรณีร้องเรียน ความเดือดร้อน จากน้ำเสีย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/05/2563 09:13:10 อ่าน : 508
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2563 09:29:21 อ่าน : 456
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/05/2563 14:05:02 อ่าน : 528
อบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลรอบเวียง ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/04/2563 13:24:29 อ่าน : 565
ดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวังการระบาดของ ไวรัสโคโรน่า
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/04/2563 09:20:33 อ่าน : 511
กิจกรรมอบรมเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยครู ก.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/03/2563 15:35:48 อ่าน : 527
กิจกรรมมาตรการกวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคโควิด19
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/03/2563 10:39:21 อ่าน : 613
กิจกรรมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/03/2563 12:08:10 อ่าน : 559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยชมภู
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/03/2563 10:44:30 อ่าน : 558
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/03/2563 14:52:50 อ่าน : 552
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/03/2563 13:51:00 อ่าน : 605
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 16:05:47 อ่าน : 502
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 16:02:41 อ่าน : 500
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 11:35:17 อ่าน : 612
ร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 11:27:44 อ่าน : 577
โครงการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับแกนนำ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 10:57:53 อ่าน : 554
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เดือน 5 เป็ง ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 10:33:41 อ่าน : 633
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/03/2563 15:36:06 อ่าน : 588
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/03/2563 15:20:39 อ่าน : 480
กิจกรรม "จิตอาสาภัยพิบัติสกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า" ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/01/2563 09:34:28 อ่าน : 598
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/01/2563 09:31:16 อ่าน : 505
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/01/2563 15:01:54 อ่าน : 549
ตั้งด่านชุมชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/01/2563 10:30:56 อ่าน : 1030
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/01/2563 10:29:43 อ่าน : 493
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/12/2562 15:34:19 อ่าน : 576
ประชุมหารือข้อราชการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/12/2562 12:33:18 อ่าน : 476
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/12/2562 12:31:32 อ่าน : 647
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/12/2562 10:34:12 อ่าน : 545
ประชุมยกร่างข้อบัญญัติ อบต.รอบเวียง พ.ศ.2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/12/2562 10:33:14 อ่าน : 804
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/11/2562 09:34:44 อ่าน : 551
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/11/2562 09:33:14 อ่าน : 535
รับการตรวจประเมินจาก สมศ.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/11/2562 15:19:45 อ่าน : 649
พลังงานเข้าให้คำปรึกษาการใช้พลังงาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/11/2562 11:41:16 อ่าน : 559
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/11/2562 10:44:27 อ่าน : 565
ประชุมหารืองานลอยกระทง ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 15:15:21 อ่าน : 506
ตรวจรับ คสล. หมู่บ้านคันทรีโฮม หมู่ที่ 4
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 14:23:24 อ่าน : 551
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:56:56 อ่าน : 554
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:53:08 อ่าน : 636
อบต.รอบเวียงออกตรวจสถานประกอบการที่ขอรับใบอนุญาตกิจการฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:48:45 อ่าน : 598
ประชุมแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:42:27 อ่าน : 783
ประชุมหารือข้อราชการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:09:39 อ่าน : 482
คนพิการเขต อบต.รอบเวียง รับมอบรถเข็น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:02:51 อ่าน : 653
อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจสิทธิผู้บริโภค
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/10/2562 10:45:05 อ่าน : 464
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 14:41:16 อ่าน : 616
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 12:08:01 อ่าน : 491
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 11:36:07 อ่าน : 463
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 11:35:17 อ่าน : 503
ปรับปรุงบ้านคนพิการ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 11:33:01 อ่าน : 657
รับรายงานแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิคนพิการขอรับเงินสงเคราะห์ ปี63
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 11:27:22 อ่าน : 581
โครงการตานก๋วยสลาก ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 09:52:57 อ่าน : 558
คนเชียงรายร่วมมือร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออกอำเภอเมืองเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/09/2562 14:30:52 อ่าน : 566
ตรวจสุขาภิบาลอาหารร้านค้าหาดเชียงราย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/09/2562 11:54:02 อ่าน : 495
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1/62
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/09/2562 16:37:03 อ่าน : 576
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/09/2562 16:27:14 อ่าน : 482
ประชุมประชาคมระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/09/2562 16:16:16 อ่าน : 502
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยชมภู
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/09/2562 15:16:17 อ่าน : 676
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการทำอาหาร ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2562 15:18:54 อ่าน : 659
ประชุมประชาคมท้องถิ่น คัดเลือกกรรมการหมดวาระ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/08/2562 15:55:38 อ่าน : 540
โครงการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/08/2562 16:14:08 อ่าน : 509
โครงการอบรมด้าน พรบ.สาธารสุข พ.ศ.2535 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/08/2562 09:50:48 อ่าน : 506
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 ส. จากเทศบาลตำบลท่าสาย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 14:41:53 อ่าน : 693
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 14:24:30 อ่าน : 630
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 11:36:32 อ่าน : 685
โครงการกิจกรรมใส่ใจวัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:57:32 อ่าน : 492
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 2-5 ปี ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:54:01 อ่าน : 546
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:50:07 อ่าน : 576
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:46:03 อ่าน : 472
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:42:00 อ่าน : 601
ออกตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการเพื่อออกใบอนุญาต
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2562 16:44:12 อ่าน : 712
โครงการนวัตกรรมภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2562 16:21:04 อ่าน : 517
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/07/2562 11:40:02 อ่าน : 764
กิจกรรมอ้อผญ๋า ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/07/2562 11:39:18 อ่าน : 501
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ื2562 (กิจกรรมหล่อเทียน)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/07/2562 11:38:27 อ่าน : 562
นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 15:04:20 อ่าน : 797
รับการตรวจประเมิน มาตรฐานคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมEHA4003
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:27:35 อ่าน : 642
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:26:35 อ่าน : 568
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:20:46 อ่าน : 797
รับการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:09:32 อ่าน : 499
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำสตรีก้าวสู่ยุค 4.0
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:06:06 อ่าน : 468
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/06/2562 15:55:28 อ่าน : 624
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/06/2562 15:54:25 อ่าน : 540
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประชาชน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/06/2562 15:48:56 อ่าน : 551
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/06/2562 14:25:37 อ่าน : 544
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/06/2562 11:31:05 อ่าน : 686
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/06/2562 11:08:25 อ่าน : 523
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/06/2562 11:04:36 อ่าน : 717
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:26:05 อ่าน : 845
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:24:56 อ่าน : 531
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:17:40 อ่าน : 586
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:11:15 อ่าน : 594
โครงการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:06:25 อ่าน : 542
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 15:54:03 อ่าน : 606
กิจกรรมเก็บขยะอันตรายตามแผนดำเนินงานรอบที่ 2 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/05/2562 18:44:50 อ่าน : 627
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/05/2562 18:09:10 อ่าน : 519
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/05/2562 18:03:19 อ่าน : 584
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2562 11:29:39 อ่าน : 572
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 2/2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2562 11:18:46 อ่าน : 523
ร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯของจังหวัดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2562 11:10:08 อ่าน : 547
อบต.รอบเวียง รับการตรวจประเมินมาตรฐานEHAขยะมูลฝอยอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2562 11:01:06 อ่าน : 593
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันสงกรานต์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:38:47 อ่าน : 648
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:32:28 อ่าน : 562
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:16:09 อ่าน : 692
โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:10:21 อ่าน : 635
โครงการประเพณีสรงน้่ำพระ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:05:30 อ่าน : 845
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 10:44:47 อ่าน : 716
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 10:37:42 อ่าน : 659
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/03/2562 11:57:57 อ่าน : 698
ร่วมตรวจเฝ้าระวัง เหตุรำคาญ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/03/2562 15:21:10 อ่าน : 627
อบต.รอบเวียง ออกจัดเก็บขยะอันตราย เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/03/2562 10:45:00 อ่าน : 628
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/03/2562 11:45:31 อ่าน : 599
โครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลรอบเวียง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/03/2562 11:44:27 อ่าน : 619
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 15:48:12 อ่าน : 608
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 15:47:31 อ่าน : 621
โครงการให้ความรู้ด้านภาษีสำหรับประชาชน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 08:27:27 อ่าน : 585
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/62
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 08:18:55 อ่าน : 609
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/62
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 08:12:59 อ่าน : 558
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและประชาธิปไตย ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 08:06:24 อ่าน : 691
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 07:57:53 อ่าน : 796
โครงการ 5 ส. ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 07:50:31 อ่าน : 820
โครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 07:45:49 อ่าน : 891
โครงการต้นข้าวมาจากไหน ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 07:39:32 อ่าน : 578
โครงการงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปรารถนา เดือน 5 เป็ง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/02/2562 16:53:34 อ่าน : 577
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ครั้งที่2 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/02/2562 16:46:33 อ่าน : 535
โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/02/2562 17:11:26 อ่าน : 601
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/02/2562 16:56:31 อ่าน : 590
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/02/2562 14:10:58 อ่าน : 549
ออกตรวจข้อร้องเรียนสถานประกอบการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 11:33:25 อ่าน : 593
อบต.รอบเวียงร่วมงานวันคนพิการสากล
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 11:00:54 อ่าน : 623
ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 10:54:22 อ่าน : 718
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 10:11:08 อ่าน : 640
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.แสมสาร จ.ชลบุรี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 10:02:38 อ่าน : 791
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลรอบเวียง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 09:52:05 อ่าน : 647
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลรอบเวียง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/01/2562 16:33:17 อ่าน : 577
ออกตรวจสถานประกอบกิจการอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 16:02:34 อ่าน : 725
ร่วมกิจกรรม Kick Off ปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" จังหวัดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 15:28:13 อ่าน : 656
โครงการสวนผักสวนครัวสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 15:20:11 อ่าน : 575
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 11:27:30 อ่าน : 558
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 11:20:57 อ่าน : 626
กีฬาสีโรงเรียนบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 10:40:15 อ่าน : 789
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ปีใหม่ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 10:03:41 อ่าน : 619
ประชุมคณะกรรมการหาดเชียงราย เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/01/2562 11:16:16 อ่าน : 568
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยน้ำหอม จ.นครสวรรค์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/01/2562 11:15:02 อ่าน : 951
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/01/2562 11:10:30 อ่าน : 547
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/01/2562 11:09:04 อ่าน : 614
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 18:05:46 อ่าน : 617
กิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 17:58:48 อ่าน : 616
ทำบุญศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 17:52:28 อ่าน : 769
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. เพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 15:22:10 อ่าน : 707
ประชุมอนุกรรมการ กสรว. พิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 15:14:56 อ่าน : 708
โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 14:33:36 อ่าน : 699
ออกตรวจสถานประกอบการกิจการอันตรายและสะสมหรือจำหน่ายอาหาร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/11/2561 15:37:13 อ่าน : 666
โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/10/2561 09:54:17 อ่าน : 700
ออกประเมินตรวจเหตุร้องเรียน กรณีฟาร์มสุกร ครั้งที่4
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/10/2561 14:27:04 อ่าน : 712
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดช
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/10/2561 10:35:10 อ่าน : 668
การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/10/2561 10:30:51 อ่าน : 969
พนักงานอบต.รองเวียง และ ศพด.ป่ายางมน จัดกิจกรรมล้างมือ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/10/2561 10:09:43 อ่าน : 672
ร่วมการประชุม อสม. ตำบลรอบเวียง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/10/2561 09:35:34 อ่าน : 709
โครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/10/2561 17:00:40 อ่าน : 791
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/10/2561 16:55:40 อ่าน : 609
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/10/2561 16:54:20 อ่าน : 744
ประชุมคณะอนุกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/10/2561 16:52:53 อ่าน : 657
การรับรายงานแสดงตัวตนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ปี 61
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/10/2561 17:15:33 อ่าน : 645
อบต.รอบเวียง ร่วมลงนาม MOU กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/10/2561 17:04:20 อ่าน : 882
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.น้ำแวน จ.พะเยา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/09/2561 14:23:03 อ่าน : 698
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/09/2561 14:21:54 อ่าน : 619
การประชุมสามัญประจำปีของเด็กและเยาวชนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/09/2561 14:20:48 อ่าน : 637
กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/09/2561 14:19:28 อ่าน : 615
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/08/2561 05:57:08 อ่าน : 615
โครงการอบรมป้องกันโรคอุบัติซ้ำ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/08/2561 04:25:54 อ่าน : 573
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2561 09:43:23 อ่าน : 549
โครงการกิจกรรมเชิดชูสตรีเก่ง ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2561 09:37:38 อ่าน : 623
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่สตรี ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2561 09:06:33 อ่าน : 558
การอบรมการช่วยฝืนคืนชีพเบื้องต้น (CPR)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2561 07:23:52 อ่าน : 574
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/08/2561 10:39:29 อ่าน : 616
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/08/2561 10:10:23 อ่าน : 805
โครงการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/08/2561 07:30:01 อ่าน : 543
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/08/2561 10:32:21 อ่าน : 594
กิจกรรมมอบเบี้ยวันผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/08/2561 05:16:04 อ่าน : 619
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/08/2561 05:13:50 อ่าน : 730
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/08/2561 09:31:03 อ่าน : 637
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2561 10:21:33 อ่าน : 570
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง ครั้งที่ 3 ปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2561 10:15:20 อ่าน : 598
สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ร่วมลงนามถวายพระพร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2561 10:10:18 อ่าน : 694
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บางปลา จ.สมุทรปราการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/07/2561 03:52:27 อ่าน : 642
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 09:17:39 อ่าน : 651
ร่วมพิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 09:10:30 อ่าน : 726
รับรางวัลการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่่งแวดล้อม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 09:08:50 อ่าน : 625
กิจกรรมลงนามถวายพระพร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 09:03:40 อ่าน : 588
อบรมให้ความรู้และรับวัคซีนพิษสุนัขบ้า ปี 61
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 08:56:34 อ่าน : 765
กิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/07/2561 08:57:34 อ่าน : 1214
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสูงวัยใส่การเรียนรู้ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/07/2561 08:29:33 อ่าน : 657
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 61
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/07/2561 08:28:35 อ่าน : 581
โครงการประเพณีเข้าพรรษา(หล่อเทียน) ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/07/2561 08:27:40 อ่าน : 669
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/06/2561 09:44:54 อ่าน : 618
รับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:47:38 อ่าน : 652
ประชุมร่างข้อบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:42:17 อ่าน : 665
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:37:21 อ่าน : 650
ให้ความรู้ประชาธิปไตย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:27:14 อ่าน : 755
โครงการอบรมด้าน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:18:12 อ่าน : 513
ประชุมคณะกรรมการSRRTตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 11:46:40 อ่าน : 563
จัดนิทรรศกาลโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/06/2561 03:26:15 อ่าน : 584
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประชาชน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2561 05:10:48 อ่าน : 894
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2561 05:07:10 อ่าน : 582
กิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2561 05:05:04 อ่าน : 639
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2561 04:56:16 อ่าน : 694
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงจัดเก็บขยะอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/06/2561 08:56:07 อ่าน : 629
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/06/2561 08:54:41 อ่าน : 625
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2561 03:41:02 อ่าน : 601
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com