การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564
ITA2021


ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เยี่ยมเยียน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-10-21 11:27:13 อ่าน : 13
นำเสนอผลงานท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-30 16:33:01 อ่าน : 32
พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมโรคโควิด 19
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-30 15:44:06 อ่าน : 30
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 6
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 23:10:56 อ่าน : 28
กิจกรรมซ้อมหนีไฟกับการป้องกันตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-09-28 23:04:59 อ่าน : 34
กิจกรรมสอนให้ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและเด็กติดในรถ
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-09-28 23:01:21 อ่าน : 30
อพท.ติดตามการประเมิน ปีที่ 3 ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 22:26:54 อ่าน : 34
กิจกรรมรวบรวมขยะอันตราย ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 22:22:24 อ่าน : 31
โครงการตานก๋วยสลาก ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-09-28 22:17:46 อ่าน : 29
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 21:53:01 อ่าน : 32
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 21:49:58 อ่าน : 30
ตรวจสถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-15 13:52:53 อ่าน : 44
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-09 11:20:56 อ่าน : 74
ตรวจสอบเตาเผาถ่าน หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-09 10:51:29 อ่าน : 106
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-02 14:39:05 อ่าน : 60
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-27 15:10:31 อ่าน : 52
ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ทรัพยากรของ อบต.รอบเวียง ปี 64
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-26 16:26:50 อ่าน : 55
ติดตามโครงการป้องกันโควิด ชีวิตยืนยาว ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-26 16:26:02 อ่าน : 59
ติดตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ม.3กิจกรรมถอดบทเรียน ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-26 16:24:43 อ่าน : 53
อบต.รอบเวียง อำนวยความสะดวกคนพิการเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-23 15:41:05 อ่าน : 158
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-19 11:06:11 อ่าน : 67
โครงการรำเซิ้งกลองยาวเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-18 16:13:29 อ่าน : 99
ให้บริการผู้พิการในการทำบัตรประชาชน ณ อำเภอเมืองเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-11 16:36:23 อ่าน : 64
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-11 16:33:09 อ่าน : 66
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสำนักงาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-03 14:40:36 อ่าน : 67
โครงการปลูกต้นไม้ฯ+โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-29 15:12:28 อ่าน : 144
โครงการประเพณีเข้าพรรษา (กิจกรรมถวายเทียน) ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-07-27 13:41:21 อ่าน : 76
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-27 10:57:59 อ่าน : 100
โครงการประเพณีเข้าพรรษา (กิจกรรมหล่อเทียน) ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-07-27 10:54:12 อ่าน : 87
กิจกรรมรับกล้าไม้ ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-14 10:47:34 อ่าน : 98
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลรอบเวียง ( ศปก.ต. ) ครั้งที่2/2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-13 10:28:44 อ่าน : 85
สำนักปลัดได้ออกพื้นที่เก็บขนขยะอันตราย ครั้ง 2/2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-09 10:12:09 อ่าน : 135
โครงการรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-30 16:38:59 อ่าน : 116
กิจกรรมพ่นหมอกควัน ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-29 13:47:21 อ่าน : 108
กิจกรรมสร้างวินัยขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-06-29 13:39:12 อ่าน : 87
กิจกรรมเด็กน้อยรักษ์โลก ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-29 13:31:27 อ่าน : 91
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-29 13:06:25 อ่าน : 75
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2021-06-29 11:44:36 อ่าน : 87
กิจกรรมจิตอาสาคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ในวันเปิดเทอม
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-06-14 15:35:10 อ่าน : 123
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ประจำปีการศึกษา 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-06-14 15:18:40 อ่าน : 134
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมันที่ 2 ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-14 15:15:17 อ่าน : 100
กิจกรรมประเมินภายในตามมาตรฐานคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2563
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-06-11 14:30:43 อ่าน : 213
ชี้แจงมาตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 15:13:02 อ่าน : 140
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:39:14 อ่าน : 149
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:35:01 อ่าน : 150
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:34:10 อ่าน : 189
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:33:16 อ่าน : 115
โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:28:41 อ่าน : 142
กิจกรรมสรงน้ำพระ ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:27:46 อ่าน : 135
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:26:13 อ่าน : 118
โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:24:21 อ่าน : 154
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:21:23 อ่าน : 128
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:20:03 อ่าน : 116
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 13:53:12 อ่าน : 122
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 13:42:00 อ่าน : 135
โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่สตรี ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 13:41:00 อ่าน : 154
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 13:34:37 อ่าน : 171
โครงการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 13:30:47 อ่าน : 118
เทศบาลตำบลบ้านต้า ศึกษาดูงาน 5ส.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2564 10:02:55 อ่าน : 166
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 4/03/2564 13:43:07 อ่าน : 166
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/03/2564 11:59:30 อ่าน : 247
โครงการฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับแกนนำ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/02/2564 10:43:11 อ่าน : 113
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/02/2564 10:30:54 อ่าน : 113
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานตำบลรอบเวียง ปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 3/02/2564 09:49:25 อ่าน : 110
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปรารถนา เดือน 5 เป็ง ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/02/2564 10:53:08 อ่าน : 143
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/01/2564 10:57:38 อ่าน : 235
กิจกรรมจิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/01/2564 10:44:57 อ่าน : 112
ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านป่ายางมน ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/01/2564 10:43:30 อ่าน : 131
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องผัก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/01/2564 15:55:03 อ่าน : 142
ลงนาม MOU เชียงรายเมืองกีฬา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/01/2564 15:36:56 อ่าน : 143
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/01/2564 10:31:01 อ่าน : 143
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/01/2564 10:26:27 อ่าน : 152
กิจกรรมเก็บขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 12:08:42 อ่าน : 153
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 12:00:33 อ่าน : 130
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 11:53:40 อ่าน : 159
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 11:52:43 อ่าน : 262
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 11:31:31 อ่าน : 257
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2563 15:30:03 อ่าน : 114
กิจกรรมเชียงรายสบายดี เชียงรายบ้านเราน่าอยู่
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2563 15:20:45 อ่าน : 140
โครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2563 14:50:54 อ่าน : 173
กิจกรรมการเรียนรู้ ปลูกต้นปอเทือง ของ ศพด.บ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/12/2563 16:43:35 อ่าน : 155
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/12/2563 18:30:32 อ่าน : 168
ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการในการปฏิบัติตาม พรบ.การสาธารณสุขฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/12/2563 18:19:08 อ่าน : 150
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/12/2563 18:06:30 อ่าน : 131
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/11/2563 11:37:43 อ่าน : 243
กิจกรรมทำกระทง ศพด.ป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/11/2563 11:24:21 อ่าน : 137
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/10/2563 10:44:43 อ่าน : 139
กิจกรรมล้างมือโลก ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/10/2563 10:13:51 อ่าน : 171
ประเพณีออกกพรรษา ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/10/2563 15:34:01 อ่าน : 110
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/10/2563 14:48:05 อ่าน : 221
กิจกรรมฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลทางระบบ E-Plan
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/10/2563 14:37:09 อ่าน : 107
ตรวจสถานประกอบกิจการอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/9/2563 15:34:42 อ่าน : 99
กิจกรรมส่งขยะอันตรายไปกำจัด ณ อบจ.เชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/9/2563 14:48:23 อ่าน : 134
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/9/2563 14:35:20 อ่าน : 91
กิจกรรมรับแจ้งความประสงค์วิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 30/9/2563 14:15:40 อ่าน : 134
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/9/2563 11:46:50 อ่าน : 141
โครงการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/9/2563 11:38:31 อ่าน : 221
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/9/2563 11:29:19 อ่าน : 109
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตุง) ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/9/2563 11:15:16 อ่าน : 156
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/09/2563 15:11:36 อ่าน : 94
โครงการตานก๋วยสลาก ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/09/2563 14:53:42 อ่าน : 96
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/08/2563 15:14:35 อ่าน : 138
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/08/2563 15:13:19 อ่าน : 122
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:57:21 อ่าน : 143
นิทรรศการดิน ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:56:28 อ่าน : 133
กิจกรรมรณรงค์ลดโฟม ลดพลาสติก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:55:22 อ่าน : 141
กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:53:10 อ่าน : 105
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:52:09 อ่าน : 215
กิจกรรมรับพันธุ์กล้าไม้จากอุทยานแห่งชาติดอยหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 14:58:48 อ่าน : 256
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 14:52:48 อ่าน : 102
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 14:47:03 อ่าน : 103
โครงการให้ความรู้กฎหมายและประชาธิปไตย ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 14:24:41 อ่าน : 108
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/07/2563 14:36:45 อ่าน : 120
ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานโครงการครัวพระราชทานฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:45:45 อ่าน : 189
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:40:41 อ่าน : 130
ประชุมแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)และแผนบุคลากร(2564-2566)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:38:07 อ่าน : 135
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:37:19 อ่าน : 110
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:31:43 อ่าน : 160
ต้อนรับคณะตรวจติดตาม อพท. ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:15:05 อ่าน : 114
โครงการอบรมด้าน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:04:49 อ่าน : 130
ประชุมแผนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 18:59:30 อ่าน : 150
โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 18:46:01 อ่าน : 107
โครงการเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 18:44:58 อ่าน : 142
กิจกรรมรดน้ำเพื่อลดหมอกควัน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/03/2562 16:32:22 อ่าน : 149
กิจกรรมถอนวัชพืชตามต้นไม้ กวาดใบไม้ รดน้ำต้นไม้
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/05/2562 13:35:37 อ่าน : 124
กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ณ หาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/11/2561 12:08:47 อ่าน : 125
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/07/2563 11:54:18 อ่าน : 141
ประชุมยกร่างข้อบัญญัติ อบต.รอบเวียง เรื่อง ตลาด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2563 11:13:41 อ่าน : 109
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี 2563( รุ่นที่ 2 )
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2563 11:09:50 อ่าน : 115
ประชุมคัดเลือกผู้สูงอายุ อายุยืน เยาว์ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2563 14:57:51 อ่าน : 129
ประชุมปรึกษาหารือโครงการฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2563 14:56:48 อ่าน : 170
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2563 14:54:07 อ่าน : 129
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/06/2563 16:36:33 อ่าน : 143
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/06/2563 15:23:43 อ่าน : 134
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/06/2563 09:48:04 อ่าน : 127
เก็บขยะอันตรายในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/06/2563 09:47:02 อ่าน : 156
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/06/2563 16:31:09 อ่าน : 153
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/06/2563 16:26:29 อ่าน : 159
โครงก่อสร้างถนน คสล.แบบไม่มีไหล่ทางหัวฝาย - ไร่แม่ฟ้าหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/05/2563 15:42:31 อ่าน : 129
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/05/2563 12:01:25 อ่าน : 145
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/05/2563 11:55:43 อ่าน : 160
ตรวจสอบ กรณีร้องเรียน ความเดือดร้อน จากน้ำเสีย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/05/2563 09:13:10 อ่าน : 127
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2563 09:29:21 อ่าน : 112
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/05/2563 14:05:02 อ่าน : 176
อบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลรอบเวียง ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/04/2563 13:24:29 อ่าน : 144
ดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวังการระบาดของ ไวรัสโคโรน่า
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/04/2563 09:20:33 อ่าน : 152
กิจกรรมอบรมเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยครู ก.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/03/2563 15:35:48 อ่าน : 147
กิจกรรมมาตรการกวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคโควิด19
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/03/2563 10:39:21 อ่าน : 253
กิจกรรมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/03/2563 12:08:10 อ่าน : 199
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยชมภู
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/03/2563 10:44:30 อ่าน : 138
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/03/2563 14:52:50 อ่าน : 191
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/03/2563 13:51:00 อ่าน : 179
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 16:05:47 อ่าน : 142
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 16:02:41 อ่าน : 137
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 11:35:17 อ่าน : 232
ร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 11:27:44 อ่าน : 158
โครงการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับแกนนำ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 10:57:53 อ่าน : 155
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เดือน 5 เป็ง ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 10:33:41 อ่าน : 150
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/03/2563 15:36:06 อ่าน : 151
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/03/2563 15:20:39 อ่าน : 132
กิจกรรม "จิตอาสาภัยพิบัติสกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า" ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/01/2563 09:34:28 อ่าน : 173
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/01/2563 09:31:16 อ่าน : 150
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/01/2563 15:01:54 อ่าน : 157
ตั้งด่านชุมชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/01/2563 10:30:56 อ่าน : 181
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/01/2563 10:29:43 อ่าน : 130
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/12/2562 15:34:19 อ่าน : 167
ประชุมหารือข้อราชการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/12/2562 12:33:18 อ่าน : 154
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/12/2562 12:31:32 อ่าน : 150
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/12/2562 10:34:12 อ่าน : 184
ประชุมยกร่างข้อบัญญัติ อบต.รอบเวียง พ.ศ.2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/12/2562 10:33:14 อ่าน : 246
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/11/2562 09:34:44 อ่าน : 168
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/11/2562 09:33:14 อ่าน : 169
รับการตรวจประเมินจาก สมศ.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/11/2562 15:19:45 อ่าน : 237
พลังงานเข้าให้คำปรึกษาการใช้พลังงาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/11/2562 11:41:16 อ่าน : 177
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/11/2562 10:44:27 อ่าน : 224
ประชุมหารืองานลอยกระทง ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 15:15:21 อ่าน : 147
ตรวจรับ คสล. หมู่บ้านคันทรีโฮม หมู่ที่ 4
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 14:23:24 อ่าน : 146
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:56:56 อ่าน : 177
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:53:08 อ่าน : 154
อบต.รอบเวียงออกตรวจสถานประกอบการที่ขอรับใบอนุญาตกิจการฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:48:45 อ่าน : 124
ประชุมแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:42:27 อ่าน : 280
ประชุมหารือข้อราชการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:09:39 อ่าน : 124
คนพิการเขต อบต.รอบเวียง รับมอบรถเข็น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:02:51 อ่าน : 206
อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจสิทธิผู้บริโภค
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/10/2562 10:45:05 อ่าน : 142
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 14:41:16 อ่าน : 280
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 12:08:01 อ่าน : 156
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 11:36:07 อ่าน : 135
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 11:35:17 อ่าน : 143
ปรับปรุงบ้านคนพิการ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 11:33:01 อ่าน : 279
รับรายงานแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิคนพิการขอรับเงินสงเคราะห์ ปี63
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 11:27:22 อ่าน : 197
โครงการตานก๋วยสลาก ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 09:52:57 อ่าน : 122
คนเชียงรายร่วมมือร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออกอำเภอเมืองเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/09/2562 14:30:52 อ่าน : 210
ตรวจสุขาภิบาลอาหารร้านค้าหาดเชียงราย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/09/2562 11:54:02 อ่าน : 157
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1/62
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/09/2562 16:37:03 อ่าน : 176
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/09/2562 16:27:14 อ่าน : 152
ประชุมประชาคมระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/09/2562 16:16:16 อ่าน : 141
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยชมภู
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/09/2562 15:16:17 อ่าน : 234
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการทำอาหาร ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2562 15:18:54 อ่าน : 159
ประชุมประชาคมท้องถิ่น คัดเลือกกรรมการหมดวาระ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/08/2562 15:55:38 อ่าน : 226
โครงการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/08/2562 16:14:08 อ่าน : 141
โครงการอบรมด้าน พรบ.สาธารสุข พ.ศ.2535 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/08/2562 09:50:48 อ่าน : 174
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 ส. จากเทศบาลตำบลท่าสาย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 14:41:53 อ่าน : 269
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 14:24:30 อ่าน : 173
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 11:36:32 อ่าน : 186
โครงการกิจกรรมใส่ใจวัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:57:32 อ่าน : 151
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 2-5 ปี ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:54:01 อ่าน : 135
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:50:07 อ่าน : 241
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:46:03 อ่าน : 146
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:42:00 อ่าน : 221
ออกตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการเพื่อออกใบอนุญาต
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2562 16:44:12 อ่าน : 330
โครงการนวัตกรรมภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2562 16:21:04 อ่าน : 169
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/07/2562 11:40:02 อ่าน : 293
กิจกรรมอ้อผญ๋า ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/07/2562 11:39:18 อ่าน : 156
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ื2562 (กิจกรรมหล่อเทียน)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/07/2562 11:38:27 อ่าน : 202
นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 15:04:20 อ่าน : 378
รับการตรวจประเมิน มาตรฐานคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมEHA4003
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:27:35 อ่าน : 204
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:26:35 อ่าน : 211
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:20:46 อ่าน : 383
รับการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:09:32 อ่าน : 158
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำสตรีก้าวสู่ยุค 4.0
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:06:06 อ่าน : 150
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/06/2562 15:55:28 อ่าน : 236
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/06/2562 15:54:25 อ่าน : 167
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประชาชน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/06/2562 15:48:56 อ่าน : 194
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/06/2562 14:25:37 อ่าน : 205
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/06/2562 11:31:05 อ่าน : 186
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/06/2562 11:08:25 อ่าน : 179
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/06/2562 11:04:36 อ่าน : 170
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:26:05 อ่าน : 179
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:24:56 อ่าน : 216
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:17:40 อ่าน : 249
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:11:15 อ่าน : 188
โครงการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:06:25 อ่าน : 215
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 15:54:03 อ่าน : 199
กิจกรรมเก็บขยะอันตรายตามแผนดำเนินงานรอบที่ 2 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/05/2562 18:44:50 อ่าน : 280
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/05/2562 18:09:10 อ่าน : 196
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/05/2562 18:03:19 อ่าน : 200
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2562 11:29:39 อ่าน : 220
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 2/2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2562 11:18:46 อ่าน : 202
ร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯของจังหวัดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2562 11:10:08 อ่าน : 214
อบต.รอบเวียง รับการตรวจประเมินมาตรฐานEHAขยะมูลฝอยอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2562 11:01:06 อ่าน : 255
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันสงกรานต์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:38:47 อ่าน : 299
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:32:28 อ่าน : 224
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:16:09 อ่าน : 256
โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:10:21 อ่าน : 254
โครงการประเพณีสรงน้่ำพระ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:05:30 อ่าน : 348
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 10:44:47 อ่าน : 271
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 10:37:42 อ่าน : 296
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/03/2562 11:57:57 อ่าน : 308
ร่วมตรวจเฝ้าระวัง เหตุรำคาญ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/03/2562 15:21:10 อ่าน : 273
อบต.รอบเวียง ออกจัดเก็บขยะอันตราย เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/03/2562 10:45:00 อ่าน : 277
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/03/2562 11:45:31 อ่าน : 302
โครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลรอบเวียง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/03/2562 11:44:27 อ่าน : 279
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 15:48:12 อ่าน : 249
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 15:47:31 อ่าน : 273
โครงการให้ความรู้ด้านภาษีสำหรับประชาชน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 08:27:27 อ่าน : 206
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/62
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 08:18:55 อ่าน : 282
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/62
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 08:12:59 อ่าน : 214
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและประชาธิปไตย ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 08:06:24 อ่าน : 299
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 07:57:53 อ่าน : 271
โครงการ 5 ส. ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 07:50:31 อ่าน : 368
โครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 07:45:49 อ่าน : 437
โครงการต้นข้าวมาจากไหน ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 07:39:32 อ่าน : 226
โครงการงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปรารถนา เดือน 5 เป็ง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/02/2562 16:53:34 อ่าน : 200
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ครั้งที่2 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/02/2562 16:46:33 อ่าน : 203
โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/02/2562 17:11:26 อ่าน : 261
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/02/2562 16:56:31 อ่าน : 227
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/02/2562 14:10:58 อ่าน : 241
ออกตรวจข้อร้องเรียนสถานประกอบการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 11:33:25 อ่าน : 256
อบต.รอบเวียงร่วมงานวันคนพิการสากล
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 11:00:54 อ่าน : 216
ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 10:54:22 อ่าน : 346
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 10:11:08 อ่าน : 282
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.แสมสาร จ.ชลบุรี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 10:02:38 อ่าน : 290
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลรอบเวียง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 09:52:05 อ่าน : 224
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลรอบเวียง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/01/2562 16:33:17 อ่าน : 241
ออกตรวจสถานประกอบกิจการอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 16:02:34 อ่าน : 322
ร่วมกิจกรรม Kick Off ปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" จังหวัดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 15:28:13 อ่าน : 332
โครงการสวนผักสวนครัวสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 15:20:11 อ่าน : 229
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 11:27:30 อ่าน : 204
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 11:20:57 อ่าน : 279
กีฬาสีโรงเรียนบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 10:40:15 อ่าน : 287
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ปีใหม่ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 10:03:41 อ่าน : 258
ประชุมคณะกรรมการหาดเชียงราย เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/01/2562 11:16:16 อ่าน : 246
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยน้ำหอม จ.นครสวรรค์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/01/2562 11:15:02 อ่าน : 528
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/01/2562 11:10:30 อ่าน : 219
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/01/2562 11:09:04 อ่าน : 269
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 18:05:46 อ่าน : 286
กิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 17:58:48 อ่าน : 278
ทำบุญศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 17:52:28 อ่าน : 321
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. เพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 15:22:10 อ่าน : 342
ประชุมอนุกรรมการ กสรว. พิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 15:14:56 อ่าน : 359
โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 14:33:36 อ่าน : 359
ออกตรวจสถานประกอบการกิจการอันตรายและสะสมหรือจำหน่ายอาหาร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/11/2561 15:37:13 อ่าน : 306
โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/10/2561 09:54:17 อ่าน : 346
ออกประเมินตรวจเหตุร้องเรียน กรณีฟาร์มสุกร ครั้งที่4
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/10/2561 14:27:04 อ่าน : 289
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดช
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/10/2561 10:35:10 อ่าน : 276
การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/10/2561 10:30:51 อ่าน : 548
พนักงานอบต.รองเวียง และ ศพด.ป่ายางมน จัดกิจกรรมล้างมือ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/10/2561 10:09:43 อ่าน : 299
ร่วมการประชุม อสม. ตำบลรอบเวียง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/10/2561 09:35:34 อ่าน : 282
โครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/10/2561 17:00:40 อ่าน : 284
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/10/2561 16:55:40 อ่าน : 251
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/10/2561 16:54:20 อ่าน : 316
ประชุมคณะอนุกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/10/2561 16:52:53 อ่าน : 302
การรับรายงานแสดงตัวตนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ปี 61
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/10/2561 17:15:33 อ่าน : 291
อบต.รอบเวียง ร่วมลงนาม MOU กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/10/2561 17:04:20 อ่าน : 450
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.น้ำแวน จ.พะเยา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/09/2561 14:23:03 อ่าน : 295
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/09/2561 14:21:54 อ่าน : 277
การประชุมสามัญประจำปีของเด็กและเยาวชนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/09/2561 14:20:48 อ่าน : 298
กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/09/2561 14:19:28 อ่าน : 274
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/08/2561 05:57:08 อ่าน : 266
โครงการอบรมป้องกันโรคอุบัติซ้ำ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/08/2561 04:25:54 อ่าน : 255
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2561 09:43:23 อ่าน : 232
โครงการกิจกรรมเชิดชูสตรีเก่ง ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2561 09:37:38 อ่าน : 260
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่สตรี ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2561 09:06:33 อ่าน : 209
การอบรมการช่วยฝืนคืนชีพเบื้องต้น (CPR)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2561 07:23:52 อ่าน : 208
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/08/2561 10:39:29 อ่าน : 263
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/08/2561 10:10:23 อ่าน : 252
โครงการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/08/2561 07:30:01 อ่าน : 201
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/08/2561 10:32:21 อ่าน : 250
กิจกรรมมอบเบี้ยวันผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/08/2561 05:16:04 อ่าน : 255
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/08/2561 05:13:50 อ่าน : 379
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/08/2561 09:31:03 อ่าน : 259
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2561 10:21:33 อ่าน : 246
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง ครั้งที่ 3 ปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2561 10:15:20 อ่าน : 260
สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ร่วมลงนามถวายพระพร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2561 10:10:18 อ่าน : 293
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บางปลา จ.สมุทรปราการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/07/2561 03:52:27 อ่าน : 279
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 09:17:39 อ่าน : 325
ร่วมพิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 09:10:30 อ่าน : 319
รับรางวัลการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่่งแวดล้อม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 09:08:50 อ่าน : 256
กิจกรรมลงนามถวายพระพร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 09:03:40 อ่าน : 263
อบรมให้ความรู้และรับวัคซีนพิษสุนัขบ้า ปี 61
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 08:56:34 อ่าน : 348
กิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/07/2561 08:57:34 อ่าน : 388
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสูงวัยใส่การเรียนรู้ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/07/2561 08:29:33 อ่าน : 288
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 61
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/07/2561 08:28:35 อ่าน : 263
โครงการประเพณีเข้าพรรษา(หล่อเทียน) ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/07/2561 08:27:40 อ่าน : 342
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/06/2561 09:44:54 อ่าน : 245
รับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:47:38 อ่าน : 289
ประชุมร่างข้อบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:42:17 อ่าน : 337
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:37:21 อ่าน : 300
ให้ความรู้ประชาธิปไตย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:27:14 อ่าน : 405
โครงการอบรมด้าน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:18:12 อ่าน : 194
ประชุมคณะกรรมการSRRTตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 11:46:40 อ่าน : 224
จัดนิทรรศกาลโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/06/2561 03:26:15 อ่าน : 239
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประชาชน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2561 05:10:48 อ่าน : 243
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2561 05:07:10 อ่าน : 237
กิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2561 05:05:04 อ่าน : 234
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2561 04:56:16 อ่าน : 291
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงจัดเก็บขยะอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/06/2561 08:56:07 อ่าน : 270
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/06/2561 08:54:41 อ่าน : 293
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2561 03:41:02 อ่าน : 286
อบต.รอบเวียง รับการตรวจประเมินเกณฑ์ชี้วัดบริหารจัดการที่ดี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2561 03:35:29 อ่าน : 235
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2561 03:30:56 อ่าน : 251
กิจกรรม 5 ส. อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2561 03:25:13 อ่าน : 248
โครงการแยกขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2561 03:07:58 อ่าน : 245
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/05/2561 05:21:51 อ่าน : 250
โครงการกิจกรรมใส่ใจวัยสูงอายุ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/05/2561 05:20:25 อ่าน : 336
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/04/2561 06:19:38 อ่าน : 266
โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/04/2561 06:18:30 อ่าน : 232
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/04/2561 06:17:34 อ่าน : 285
ประชุมอาสาปศุสัตว์ตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 09:35:23 อ่าน : 293
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 09:34:14 อ่าน : 331
งานบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ภาคเรียน 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 09:29:00 อ่าน : 397
โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 09:20:44 อ่าน : 248
รับรางวัลมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 09:19:29 อ่าน : 219
กิจกรรมเชิดชู อสม.ตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 08:54:52 อ่าน : 274
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/03/2561 08:14:13 อ่าน : 316
กิจกรรมมอบป้าย Clean Food Good Taste
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/03/2561 08:08:52 อ่าน : 302
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/03/2561 02:54:31 อ่าน : 353
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2561 05:06:43 อ่าน : 349
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/02/2561 08:11:06 อ่าน : 335
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บึงพระ จ.พิษณุโลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/02/2561 08:36:49 อ่าน : 428
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สะเอะ จ.ยะลา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/02/2561 08:35:30 อ่าน : 462
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดประชุมประชาคมตำบล ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/02/2561 08:33:38 อ่าน : 343
กิจกรรมรับสมัครอาสารักษ์โลก ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/02/2561 04:52:51 อ่าน : 368
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/02/2561 04:42:54 อ่าน : 375
โครงการสรงน้ำพระ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/02/2561 04:41:31 อ่าน : 388
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/02/2561 04:39:29 อ่าน : 337
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/01/2561 16:08:59 อ่าน : 320
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (อัคคีภัย)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/01/2561 14:59:36 อ่าน : 349
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/12/2560 11:16:55 อ่าน : 345
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/12/2560 16:26:24 อ่าน : 334
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังจัน จ.เพชรบุรี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2560 15:37:57 อ่าน : 338
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2560 15:15:33 อ่าน : 392
โครงการให้ความรู้ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2560 15:01:25 อ่าน : 422
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ยะลา จ.ยะลา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2560 14:55:43 อ่าน : 496
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2560 14:37:11 อ่าน : 302
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100% ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/11/2560 11:46:42 อ่าน : 382
โครงการภูมิปัญญามีค่าพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/11/2560 11:35:16 อ่าน : 444
โครงการนาฏล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/11/2560 11:31:47 อ่าน : 369
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/11/2560 11:29:01 อ่าน : 371
โครงการออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/11/2560 11:24:21 อ่าน : 377
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ปี พ.ศ.2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/11/2560 15:05:19 อ่าน : 546
กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/11/2560 15:01:27 อ่าน : 336
โครงการตายก๋วยสลาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/11/2560 14:58:28 อ่าน : 445
โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่ อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2560 14:45:27 อ่าน : 550
โครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/08/2560 10:44:14 อ่าน : 347
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/08/2560 10:29:50 อ่าน : 420
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติซ้ำ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/07/2560 14:41:07 อ่าน : 381
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/07/2560 14:39:15 อ่าน : 319
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/07/2560 14:32:15 อ่าน : 299
โครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/07/2560 12:22:47 อ่าน : 338
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในครอบครัว ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/07/2560 12:15:05 อ่าน : 311
เวทีสร้างความเข้าใจการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2560 10:03:39 อ่าน : 345
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในองค์กร ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2560 12:09:27 อ่าน : 335
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2560 12:05:47 อ่าน : 298
โครงการจิตอาษาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/07/2560 10:35:47 อ่าน : 344
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฏาคม 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/07/2560 10:25:57 อ่าน : 339
ต้อนรับคณะตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/07/2560 12:35:03 อ่าน : 395
งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/07/2560 12:30:35 อ่าน : 375
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/07/2560 12:22:55 อ่าน : 250
ประชุมโครงการตามแนวพระราชดำริ 9101
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/07/2560 14:34:48 อ่าน : 525
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/07/2560 14:10:03 อ่าน : 401
กิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/07/2560 11:31:58 อ่าน : 361
โครงการเด็กเยาวชนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/06/2560 14:34:07 อ่าน : 326
กิจกรรมวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/06/2560 14:28:04 อ่าน : 597
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปอาหาร(ไข่เค็มสมุนไพร)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/06/2560 09:51:26 อ่าน : 343
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/06/2560 15:38:19 อ่าน : 450
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/06/2560 15:18:46 อ่าน : 323
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประชาชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/06/2560 15:15:21 อ่าน : 302
ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2560 15:15:06 อ่าน : 432
รับการตรวจประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2560 15:13:20 อ่าน : 457
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2560 15:08:49 อ่าน : 340
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/05/2560 14:52:07 อ่าน : 422
ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/04/2560 12:08:40 อ่าน : 328
โครงการประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/04/2560 12:02:38 อ่าน : 361
โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/04/2560 12:00:46 อ่าน : 375
รับใบประกาศศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนดีเด่น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/04/2560 11:59:18 อ่าน : 350
พิธีมอบวุฒิบัตร "สานสัมพันธ์บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/04/2560 09:25:54 อ่าน : 516
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/04/2560 16:56:36 อ่าน : 386
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/04/2560 15:06:53 อ่าน : 395
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/03/2560 10:29:12 อ่าน : 339
โครงการต้นข้าวมาจากไหน ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/03/2560 10:26:47 อ่าน : 469
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/03/2560 10:23:43 อ่าน : 551
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/03/2560 12:15:42 อ่าน : 364
ออกกำลังกายสนองนโยบายของรัฐบาล
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/03/2560 12:12:48 อ่าน : 334
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/03/2560 11:17:36 อ่าน : 283
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่สตรี ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/03/2560 11:57:41 อ่าน : 410
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/03/2560 11:55:43 อ่าน : 345
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการทำอาหาร ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/03/2560 11:52:07 อ่าน : 317
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/03/2560 11:41:27 อ่าน : 352
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานคหกรรม ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/03/2560 11:09:32 อ่าน : 320
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 15:16:00 อ่าน : 323
เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนตำบลรอบเวียง (RECAP)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 14:44:20 อ่าน : 356
ภาพการถ่ายทำวีดีทัศน์ตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 14:40:18 อ่าน : 445
โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 14:37:58 อ่าน : 315
กิจกรรม 5 ส. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 14:35:01 อ่าน : 347
ต้อนรับคณะดูงาน อบต.กลางแดด จ.นครสวรรค์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 14:32:47 อ่าน : 408
ประชุมคณะทำงาน สสส.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 14:30:23 อ่าน : 498
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 14:27:37 อ่าน : 397
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 14:25:30 อ่าน : 371
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2560 14:16:05 อ่าน : 318
โครงการนวัตกรรมรำวงฮอมบุญ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/02/2560 10:05:06 อ่าน : 406
โครงการนวัตกรรมธง 3 สี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/02/2560 09:52:21 อ่าน : 375
โครงการคัดแยกขยะ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 3/02/2560 10:42:12 อ่าน : 541
โครงการนวัตกรรมปั่นฮอมบุญ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 3/02/2560 10:38:45 อ่าน : 412
โครงการนวัตกรรมสูงวัยใส่ใจสุขภาวะ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 3/02/2560 10:32:41 อ่าน : 383
โครงการนวัตกรรมเสวียนปุ๋ยหมัก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 3/02/2560 10:26:56 อ่าน : 421
โครงการนวัตกรรมออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 3/02/2560 09:27:14 อ่าน : 290
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือน มกราคม 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/01/2560 11:37:42 อ่าน : 297
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/01/2560 11:36:34 อ่าน : 328
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/01/2560 11:34:29 อ่าน : 436
โครงการดนตรีพื้นบ้านแสนสนุก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2559 11:34:52 อ่าน : 462
โครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2559 11:24:51 อ่าน : 478
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบของขวัญปีใหม่
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2559 10:48:55 อ่าน : 372
ประชุมคณะแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2559 10:40:19 อ่าน : 338
โครงการภูมิปัญญามีค่าพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/12/2559 17:06:26 อ่าน : 388
ประชุมคณะนักวิชาการ/คณะทำงาน RECAP
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/12/2559 17:03:50 อ่าน : 304
ธนาคารกรุงไทยมอบของขวัญปีใหม่
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/12/2559 17:01:02 อ่าน : 492
ต้อนรับคณะแม่ข่าย สสส. เทศบาลเมืองล้อมแรด ติดตามงาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/12/2559 16:58:59 อ่าน : 330
ประชุมเตรียมการแก้ไขผักตบชวา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/12/2559 16:48:54 อ่าน : 310
ประชุมการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/12/2559 16:43:42 อ่าน : 304
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/12/2559 16:40:20 อ่าน : 327
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100%
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/11/2559 14:59:58 อ่าน : 308
ลงนาม MOU การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ"
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/11/2559 14:55:12 อ่าน : 405
โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/11/2559 14:46:01 อ่าน : 465
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง พิจารณาร่างแผน 4 ปี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2559 14:53:28 อ่าน : 392
ประชุมจัดทำแผน 4 ปี ตำบลรอบเวียง (2561-2564)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/11/2559 12:14:31 อ่าน : 367
ประชุมกรรมการจัดหาประโยชน์และทรัพย์สิน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/11/2559 11:35:34 อ่าน : 328
ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/11/2559 11:31:03 อ่าน : 306
ประชุมชี้แจงและซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/10/2559 16:39:03 อ่าน : 352
กิจกรรมองค์ความรู้ในองค์กร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/10/2559 16:13:16 อ่าน : 330
กิจกรรม 5 ส.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/10/2559 16:08:08 อ่าน : 378
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 59
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/10/2559 16:05:31 อ่าน : 355
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนสวดมนต์ ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/10/2559 14:07:41 อ่าน : 414
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/10/2559 10:55:59 อ่าน : 378
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/10/2559 10:55:02 อ่าน : 364
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/10/2559 10:53:08 อ่าน : 329
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ห้วยชมภู
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/09/2559 16:24:48 อ่าน : 520
โครงการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/09/2559 16:19:41 อ่าน : 385
โครงการต๋านก๋วยสลาก ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/09/2559 15:18:17 อ่าน : 377
ร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 "3Ds เปลี่ยนประเทศไทย"
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/09/2559 15:16:27 อ่าน : 356
รับมอบใบประกาศ ร่วมโครงการส่งเสริมมาตรการสวมหมวกนิรภัย 100%
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/09/2559 15:13:52 อ่าน : 392
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/09/2559 15:09:14 อ่าน : 373
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/09/2559 11:55:35 อ่าน : 323
มอบป้าย Clean Food Good Taste
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/09/2559 11:54:05 อ่าน : 361
โครงการให้ความรู้ด้านภาษีสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/09/2559 11:52:05 อ่าน : 314
โครงการเข้าค่ายจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/09/2559 11:48:51 อ่าน : 335
โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/09/2559 11:46:41 อ่าน : 324
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/09/2559 15:34:21 อ่าน : 359
โครงการให้ความรู้การกำจัดน้ำเสียในชุมชน ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/08/2559 15:07:59 อ่าน : 350
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารอาเซียน (ปอเปี๊ยะเวียดนาม)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/08/2559 15:06:21 อ่าน : 377
โครงการเพิ่มศักยภาพการทำอาหาร(ห่อหมกจิ๋ว)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/08/2559 15:04:23 อ่าน : 413
โครงการฝึกอบรมการทำน้ำหมักอินทรีชีวภาพ ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/08/2559 14:44:49 อ่าน : 415
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/08/2559 16:34:10 อ่าน : 488
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2559 11:26:48 อ่าน : 407
โครงการอบรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2559 11:20:33 อ่าน : 457
โครงการคนดีศรีรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/08/2559 11:14:42 อ่าน : 388
โครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/08/2559 11:11:18 อ่าน : 365
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/08/2559 11:07:30 อ่าน : 338
โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/08/2559 13:46:03 อ่าน : 386
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/08/2559 13:43:06 อ่าน : 374
โครงการใส่ใจวัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/08/2559 13:39:33 อ่าน : 401
โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหาร (ลูกชุบ)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/08/2559 13:34:19 อ่าน : 395
โครงการส่งเสริมการทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/08/2559 11:29:39 อ่าน : 444
โครงการเพิ่มศักยภาพงานคหกรรม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/08/2559 11:27:39 อ่าน : 375
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/08/2559 11:23:04 อ่าน : 407
โครงการคนเก่งปราบลูกน้ำยุงลาย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2559 15:34:52 อ่าน : 501
โครงการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (เลี้ยงกบ)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2559 15:27:30 อ่าน : 463
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (ปลูกผัก)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2559 15:15:28 อ่าน : 327
โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/07/2559 13:24:36 อ่าน : 307
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/07/2559 14:37:15 อ่าน : 337
โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/07/2559 14:35:40 อ่าน : 508
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/07/2559 14:33:08 อ่าน : 432
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/07/2559 14:29:33 อ่าน : 418
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเตรียมการรับมือการเกิดแผ่นดินไหว
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/06/2559 10:11:51 อ่าน : 477
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 01/2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/06/2559 09:48:47 อ่าน : 307
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/06/2559 09:20:20 อ่าน : 436
โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัย อุทกภัย และลดอุบัติเหตุทางน้ำ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/06/2559 10:27:33 อ่าน : 425
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/06/2559 10:17:51 อ่าน : 311
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2559 09:10:29 อ่าน : 424
รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/05/2559 14:52:34 อ่าน : 426
มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/05/2559 09:36:05 อ่าน : 538
โครงการสานสัมพันธ์ 3 วัย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/05/2559 09:30:36 อ่าน : 397
โครงการสรงน้ำพระวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/04/2559 09:11:44 อ่าน : 432
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/04/2559 09:09:12 อ่าน : 348
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/04/2559 09:05:42 อ่าน : 469
พิธีมอบวุฒิบัตร สานสัมพันธ์บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/04/2559 12:57:03 อ่าน : 539
โครงการจัดแข่งขันกีฬาประจำตำบลรอบเวียงสัมพันธ์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/04/2559 12:55:11 อ่าน : 432
โครงการค่ายเยาวชนให้ความรู้ด้านยาเสพติด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/04/2559 13:57:49 อ่าน : 392
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประชาชน ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/04/2559 15:55:31 อ่าน : 522
โครงการความรู้สู่ชุมชน วันสตรีสากล
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/04/2559 15:45:31 อ่าน : 460
โครงการให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/04/2559 15:42:51 อ่าน : 593
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/04/2559 15:20:35 อ่าน : 470
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/04/2559 15:16:00 อ่าน : 501
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/04/2559 15:12:38 อ่าน : 520
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/03/2559 14:48:02 อ่าน : 378
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กเยาวชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/03/2559 15:10:30 อ่าน : 340
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/03/2559 12:29:23 อ่าน : 533
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/03/2559 12:27:45 อ่าน : 610
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่ ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/03/2559 15:46:52 อ่าน : 437
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรห่างไกลโรค ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/03/2559 15:45:19 อ่าน : 463
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/03/2559 15:40:48 อ่าน : 566
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/03/2559 11:00:02 อ่าน : 339
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/03/2559 10:49:14 อ่าน : 477
ร่วมทำบุญโรงทานปอยหลวงพระธาตุสมปรารถนา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/02/2559 14:39:58 อ่าน : 534
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 วิจัยชุมชนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2559 10:19:04 อ่าน : 662
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/02/2559 16:05:09 อ่าน : 504
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/02/2559 15:58:40 อ่าน : 371
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/02/2559 16:06:57 อ่าน : 356
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนจัดประชุมผู้ปกครอง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2559 13:12:45 อ่าน : 575
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/01/2559 15:50:25 อ่าน : 651
ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/01/2559 10:59:43 อ่าน : 351
ประชุมคณะนักวิชาการหมู่บ้านเก็บข้อมูล RECAP ตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/01/2559 09:39:40 อ่าน : 412
ร่วมขบวนแห่ฉัตรและพิธียกฉัตรพระธาตุสมปรารถนา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/01/2559 09:32:16 อ่าน : 406
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.หนองซอน จ.มหาสารคาม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2559 14:49:11 อ่าน : 452
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2559 14:47:10 อ่าน : 403
กระทรวงสาธารณสุขตรวจแนะนำตาม พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบหรี่
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/01/2559 11:01:17 อ่าน : 450
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/01/2559 10:59:26 อ่าน : 418
โครงการมอบอุ่นคนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2559
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/01/2559 09:47:36 อ่าน : 670
มอบเบี้ยสูงอายุ และโครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/01/2559 11:25:52 อ่าน : 760
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มอบของขวัญปีใหม่
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/01/2559 11:18:34 อ่าน : 611
ประชุมชี้แจงและต่อสัญญาผู้เช่าร้านค้าหาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/12/2558 09:29:46 อ่าน : 662
ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 59
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/12/2558 13:59:58 อ่าน : 474
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2558 11:32:50 อ่าน : 538
ร่วมกิจกรรม Bike for DAD ของจังหวัดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/12/2558 08:57:23 อ่าน : 514
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/12/2558 15:42:52 อ่าน : 381
โครงการวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรม Bike for DAD
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/12/2558 14:40:09 อ่าน : 569
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/12/2558 12:20:51 อ่าน : 545
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน พฤศจิกายน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/11/2558 15:23:19 อ่าน : 612
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/11/2558 12:17:41 อ่าน : 560
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บาโงย จ.ยะลา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/11/2558 11:17:30 อ่าน : 526
กิจกรรม 5 ส. อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/11/2558 11:15:49 อ่าน : 495
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/11/2558 11:09:48 อ่าน : 683
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/11/2558 11:03:59 อ่าน : 581
โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/11/2558 10:55:02 อ่าน : 686
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/11/2558 10:22:59 อ่าน : 421
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/11/2558 09:30:41 อ่าน : 437
เวทีคืนข้อมูลโครงการ TCNAP แก่ชุมชนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/11/2558 15:39:35 อ่าน : 582
ประชุมคณะทำงาน RECAP สสส.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2558 15:33:18 อ่าน : 588
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/09/2558 15:17:59 อ่าน : 1746
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/09/2558 11:21:13 อ่าน : 575
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/09/2558 15:13:32 อ่าน : 1170
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการในชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/09/2558 14:51:28 อ่าน : 1119
โครงการสร้างรอยยิ้มฟื้นฟูจิตใจผู้ดูแล และคนพิการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/09/2558 14:45:53 อ่าน : 754
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/09/2558 14:43:15 อ่าน : 598
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในองค์กร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/09/2558 12:51:34 อ่าน : 983
โครงการกินกอดเล่นเล่าเพิ่ม IQ และ EQ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/09/2558 11:22:50 อ่าน : 1024
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/09/2558 11:03:42 อ่าน : 761
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/09/2558 11:39:56 อ่าน : 988
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/09/2558 11:34:42 อ่าน : 469
ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ด้อยโอกาสตำบลรอบเวียง ร่วมกับ อบจ.เชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/08/2558 13:45:13 อ่าน : 476
เวทีคืนข้อมูลไร้ความรุนแรงในครอบครัวตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/08/2558 16:10:16 อ่าน : 718
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/08/2558 15:10:04 อ่าน : 506
โครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/08/2558 15:07:02 อ่าน : 1481
ร่วมกิจกรรม "Bike for MOM"
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/08/2558 11:55:18 อ่าน : 908
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/08/2558 11:12:36 อ่าน : 803
อบต.สันกลาง ศึกษาดูงาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/08/2558 10:50:22 อ่าน : 1320
โครงการตามแนวพระราชดำริ(ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/08/2558 10:41:43 อ่าน : 439
อบรม สสส. เชิงปฏิบัติการในส่วนวิจัย(RECAP)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/08/2558 16:30:07 อ่าน : 884
โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/08/2558 15:14:44 อ่าน : 680
โครงการสาสัมพันธ์ 3 วัย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/07/2558 อ่าน : 665
โครงการไหว้ครู
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/07/2558 อ่าน : 785
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/06/2558 อ่าน : 1342
โครงการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง(เพาะเห็ดถุง)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/06/2558 อ่าน : 796
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2558 อ่าน : 1322
โครงการพัฒนาศักยภาพการจับจีบและการมัดผ้า
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2558 อ่าน : 496
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำอาหารและจัดโต๊ะจีน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2558 อ่าน : 574
เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/06/2558 อ่าน : 567
โครงการใส่ใจวัยสูงอายุ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/06/2558 อ่าน : 441
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/06/2558 อ่าน : 434
โครงการออกกำลังกายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ 5
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/06/2558 อ่าน : 915
โครงการกิจกรรมเข้าจังหวะ หมู่ที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/06/2558 อ่าน : 546
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/06/2558 อ่าน : 448
ประชุมประชาคมตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2558 อ่าน : 414
เอดส์ ป้องกันได้
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/05/2558 อ่าน : 423
วิธีป้องกัน H7N9
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/05/2558 อ่าน : 391
รู้เกี้ยวกับโรค EBOLA
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/05/2558 อ่าน : 396
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเชียน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2558 อ่าน : 420
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียงรับการตรวจประเมิน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/02/2558 อ่าน : 631
ผลการแข่งรอบเวียงคัพ รอบแรก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/02/2557 อ่าน : 877
มอบผ้าห่มโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/01/2557 อ่าน : 719
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 57
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/01/2557 อ่าน : 712
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 57
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/01/2557 อ่าน : 745
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/01/2557 อ่าน : 627
การแข่งขั้นฟุตบอลชาย 7 คน รอบเวียงคัพ ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/12/2556 อ่าน : 730
โครงการส่งเสริมอาชีพ ทำน้ำยาล้างจาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/09/2556 อ่าน : 1524
โครงการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุข อาหารปลอดภัย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/09/2556 อ่าน : 761
ประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/09/2556 อ่าน : 754
ร่วมถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ 2556
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2556 อ่าน : 778
นายกดูแลประชาชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/08/2556 อ่าน : 579
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/08/2556 อ่าน : 802
อบรม และ ซักซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/08/2556 อ่าน : 701
โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/07/2556 อ่าน : 878
ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือก ประธานกลุมพัฒนาสตรี ตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2556 อ่าน : 1120
อบต.รอบเวียงร่วมแหเทียนพรรษา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/07/2556 อ่าน : 1899
อบต.รอบเวียง ร่วมงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/07/2556 อ่าน : 928
โครงการให้ความรู้ประชาชนด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับ อปท.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/07/2556 อ่าน : 825
อบรมหัถกรรมพื้นบ้าน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/07/2556 อ่าน : 938
ส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ในการป้องกันและกำจัดศรัตรูพืช
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/07/2556 อ่าน : 748
ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/07/2556 อ่าน : 748
ประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/07/2556 อ่าน : 703
ร่วมปัญนำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/05/2556 อ่าน : 762
อบต.เคลื่อนที่
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/05/2556 อ่าน : 1578
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปี 2556
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/05/2556 อ่าน : 2266
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/09/2555 อ่าน : 1026
โครงการเสวนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2555
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/09/2555 อ่าน : 814
โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ประจำปี 2555
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/09/2555 อ่าน : 739
คัดเลือก อปท. ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/08/2555 อ่าน : 751
วันแม่แห่งชาติประจำปี2555
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2555 อ่าน : 669
กิจกรรมวันเข้าพรรษาตำบลรอบเวียง ประจำปี 2555
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/08/2555 อ่าน : 1240
งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2555 อ่าน : 894
โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/07/2555 อ่าน : 1513
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/06/2555 อ่าน : 1487
โครงการอบรมนวดแผนไทย ประจำปี2555
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2555 อ่าน : 1334
ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/05/2555 อ่าน : 634
อบต.รอบเวียงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2555 อ่าน : 917
นายอำเภอเมืองเชียงราย มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2555 อ่าน : 679
อบต.รอบเวียงศึกษาดูงาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2555 อ่าน : 2275
อบต.รอบเวียงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/05/2555 อ่าน : 1509
โครงการ7วันอันตรายช่วงสงกรานต์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/05/2555 อ่าน : 643
งานปี๋ใหม่เมือง อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/04/2555 อ่าน : 637
โครงการ อบต. สัญจร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/04/2555 อ่าน : 800
ต้อนรับนักปันจักรยานนานาชาติ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/04/2555 อ่าน : 726
โครงการ อบต. สัญจร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2555 อ่าน : 591
พิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2554
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2555 อ่าน : 769
ยินดีต้อนรับ อบต.ท่าคอย จ.เพชรบุรี ดูงาน 5 ส.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/03/2555 อ่าน : 1488
ประชาคมเพื่อจัดทำแผนโครงการพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2556-2558
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/03/2555 อ่าน : 603
อบต.รอบเวียงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/03/2555 อ่าน : 599
กิจกรรมล้างท้องฟ้า "SKY CLEANING"
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/03/2555 อ่าน : 634
ประชุมชี้แจงการจัดเก็บ จปฐ. ประจำปี 2555
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/02/2555 อ่าน : 550
อบรม อปพร.และร่วมทอดผ้าป่า
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/02/2555 อ่าน : 622
กิจกรรมกีฬาตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/02/2555 อ่าน : 618
โครงการแจกเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2555 อ่าน : 740
ยินดีต้อนรับ อบต.ดอยยาง จ.เพชรบุรี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2555 อ่าน : 923
ยินดีต้อนรับ อบต.ห้วยน้ำหอม จ.นครสวรรค์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2555 อ่าน : 1166
อปพร. อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/01/2555 อ่าน : 757
ประชุมสภาสมัยแรก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/01/2555 อ่าน : 504
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/01/2555 อ่าน : 1928
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/01/2555 อ่าน : 557
โครงการ 7 วันอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/01/2555 อ่าน : 791
แจกเครื่องกันหนาวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/01/2555 อ่าน : 653
โครงการแจกเครื่องกันหนาวประจำปี 2555
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/12/2554 อ่าน : 503
การศึกษาดูงานของ อบต.น้ำแวน จังหวัดพะเยา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/12/2554 อ่าน : 911
ขอตอนรับนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/12/2554 อ่าน : 624
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวนศึกษาดูงานกิจกรรม ๕ ส.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/12/2554 อ่าน : 635
บุคลากรภายใน

1
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เย็บผ้า
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com