การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564
ITA2021


ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
จำนวน 747 ครัวเรือน
ประชากรชาย 683 คน ประชากรหญิง 778 คน
ประชากรรวม 1461 คน

หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน
จำนวน 415 ครัวเรือน
ประชากรชาย 410 คน ประชากรหญิง 474 คน
ประชากรรวม 884 คน

หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง
จำนวน 371 ครัวเรือน
ประชากรชาย 294 คน ประชากรหญิง 331 คน
ประชากรรวม 625 คน

หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว
จำนวน 127 ครัวเรือน
ประชากรชาย 52 คน ประชากรหญิง 67 คน
ประชากรรวม 119 คน

หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่
จำนวน 353 ครัวเรือน
ประชากรชาย 347 คน ประชากรหญิง 418 คน
ประชากรรวม 765 คน

หมู่ที่ 6 บ้านกลาง
จำนวน 3 ครัวเรือน
ประชากรชาย 88 คน ประชากรหญิง 41 คน
ประชากรรวม 129 คน

บุคลากรภายใน

1
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เย็บผ้า
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com