ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


กองช่าง
นายศุภชัย อุปนันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 082-5593935
นายณัฐชนน ใจเย็น
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 062-0299489
ว่าที่ร้อยโทปิยะพงษ์ วงค์ใหญ่
วิศวกรโยธาชำนาญการ
โทร : 086-9223976
นายโพธิ์ทัย ราชสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-6573839
นายอนุชา ใจยะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 085-5281212
นายวิศิษฐ์ กาวิชัย
คนงาน
โทร : 088-2625072
นายประสงค์ สารอุบล
จ้างเหมาบริการ
โทร : 064-5597217
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com