ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ผ่านทาง QR code นี้ ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Center
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ อบต./แผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ (สระเก็บน้ำหมู่บ้าน) บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ : 2022-08-25 10:11:44 อ่าน : 507องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้รับการสนับสนุบงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ดำเนินการโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ (สระเก็บน้ำหมู่บ้าน) บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 พื้นที่โดยเฉลี่ย 4-2-75 ไร่  ตามสัญญาจ้างเลขที่ 279/2565 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 จำนวนเงิน 498,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวดอย คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ไฟล์ประกอบ : Atf1-25082022101144.jpg
ไฟล์ประกอบ : Atf2-25082022101144.jpg

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-02-13 10:57:43 อ่าน : 149
ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
เผยแพร่โดย : กองคลัง เมื่อ : 2023-12-14 14:01:22 อ่าน : 173
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com