ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ผ่านทาง QR code นี้ ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Center
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ อบต./แผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนจัดกิจกรรมการเรียนรู้การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-11-28 11:57:36 อ่าน : 10
งานสาธารณสุข ออกตรวจร้านค้า ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-11-02 15:12:16 อ่าน : 26
โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-11-02 14:57:10 อ่าน : 36
กิจกรรมตานก๋วยสลาก ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-10-02 10:23:10 อ่าน : 133
งานสาธารณสุข ออกตรวจสถานประกอบการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-09-28 16:39:06 อ่าน : 131
กองช่างดำเนินการซ่อมเครื่องขยายเสียงบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-09-21 15:52:21 อ่าน : 128
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 (กิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง)
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-09-15 17:10:38 อ่าน : 137
กองช่าง ดำเนินการซ่อมระบบไฟกิ่ง ในโรงเรียนบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-09-15 17:03:41 อ่าน : 101
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-09-15 16:58:07 อ่าน : 154
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-09-12 16:09:18 อ่าน : 126
วัน "ต่อต้านยาเสพติดโลก "(26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-27 14:45:00 อ่าน : 84
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-08-28 16:41:50 อ่าน : 143
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-08-22 15:58:11 อ่าน : 148
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-08-11 15:09:22 อ่าน : 112
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-08-10 15:32:36 อ่าน : 113
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-08-10 15:31:44 อ่าน : 269
โครงการประเพณีเข้าพรรษา (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-08-03 10:44:28 อ่าน : 177
กิจกรรมกิ๋นอ้อผญ๋า ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-07-23 12:13:42 อ่าน : 154
โครงการประเพณีเข้าพรรษา (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-07-23 12:12:54 อ่าน : 241
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-07-14 15:01:00 อ่าน : 154
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-07-07 15:29:04 อ่าน : 174
กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันฯ ตัดไม้สนามกีฬาหาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-07-05 16:57:36 อ่าน : 162
กองช่างซ่อมถนนบ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-07-05 16:56:23 อ่าน : 207
กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-07-05 14:35:29 อ่าน : 168
โครงการโภชนาการที่ดี วิธีป้องกันโรคและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-06-22 15:14:05 อ่าน : 185
โครงการ “เมเจอร์แคร์ เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม”
เผยแพร่โดย : ปลัด อบต. เมื่อ : 2023-06-22 14:49:41 อ่าน : 232
โครงการสมุนไพรคู่สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-06-21 11:44:05 อ่าน : 198
ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ บ้านป่าบง หมู่ที่ 3
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-06-16 15:22:11 อ่าน : 210
ติดตั้งไฟกิ่ง บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-06-16 15:16:16 อ่าน : 199
โครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-06-16 15:02:00 อ่าน : 508
กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-05-31 13:42:06 อ่าน : 166
กองช่างดำเนินการซ่อมป้ายซอย บริเวณบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-06-01 16:25:39 อ่าน : 159
ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-05-18 15:41:21 อ่าน : 258
โครงการรำเซิ้งกลองยาวเพื่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-28 11:31:31 อ่าน : 263
ประจำจุดด่านชุมชน ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-18 11:30:02 อ่าน : 187
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-04-13 11:28:02 อ่าน : 220
เปิดด่านชุมชน 7 วันอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-12 11:21:16 อ่าน : 178
โครงการสรงน้ำพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-04-13 10:58:46 อ่าน : 250
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-04-12 23:13:16 อ่าน : 235
โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-04-12 23:00:21 อ่าน : 187
ล้างหลังคาวัดป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-10 17:08:38 อ่าน : 246
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-10 17:01:31 อ่าน : 292
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-10 16:57:33 อ่าน : 500
โครงการรำวงตามสมัยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-10 15:02:16 อ่าน : 211
โครงการอบรมผู้สูงอายุสุขกาย สุขใจ อย่างมีคุณค่า ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-10 15:01:01 อ่าน : 260
บริษัท แจ้ง จำกัด ที่มอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-08 12:17:42 อ่าน : 220
ติดตั้งไฟกิ่งเพิ่ม บริเวณบ้านป่าบง
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-04-08 12:00:56 อ่าน : 227
โครงการสร้างความสุขในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-04-08 11:57:21 อ่าน : 248
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และประชาธิปไตย ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-03-31 15:39:00 อ่าน : 297
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวหาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-03-30 16:09:33 อ่าน : 220
เพิ่มไฟกิ่ง ในพื้นที่บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-03-29 15:09:05 อ่าน : 263
ดำเนินการระงับเพลิงไหม้หญ้า ณ บริเวณทุ่งสันรวม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-03-29 11:53:51 อ่าน : 221
โครงการอบรมสตรียุคใหม่ ห่วงใยสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-03-29 10:17:24 อ่าน : 248
จัดอบรม "โครงการเด็กปฐมวัย เก่ง ดี และมีความสุข"
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-03-29 09:52:26 อ่าน : 241
ประชุมปรึกษาหารืองานสงกรานต์ ประจำปี 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-03-28 16:08:43 อ่าน : 196
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-03-28 11:22:00 อ่าน : 290
รับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยสัก ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-02-27 14:34:26 อ่าน : 237
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-02-27 14:23:50 อ่าน : 239
โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-02-27 14:13:47 อ่าน : 365
ต้อนรับคณะลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเสริมกำลังใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริม EF
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-02-24 16:19:27 อ่าน : 243
คณะผู้บริหารมอบนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-02-21 14:01:46 อ่าน : 410
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ร่วมแข่งขันทักษะ
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-02-21 11:33:04 อ่าน : 336
ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อ.ปัว จ.น่าน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-02-16 15:01:05 อ่าน : 292
กิจกรรมฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-02-07 16:28:12 อ่าน : 271
โครงการงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปรารถนา เดือน 5 เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-02-06 11:03:38 อ่าน : 504
พาณิชย์...ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 ภูมิภาค ตลาดเช้าป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-02-03 14:54:08 อ่าน : 312
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-02-01 16:23:42 อ่าน : 292
นำรถน้ำอเนกประสงค์ฉีดพ่นน้ำ เพื่อล้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-01-20 17:09:10 อ่าน : 246
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-01-20 17:05:22 อ่าน : 337
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-01-20 16:28:49 อ่าน : 682
กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟ และฝาบ่อพัก หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-01-12 13:57:14 อ่าน : 233
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-01-09 15:52:01 อ่าน : 320
ตรวจสถานประกอบการ สถานีบริการน้ำมันพีที
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-12-14 15:51:21 อ่าน : 279
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-12-14 15:50:38 อ่าน : 264
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-12-14 15:48:00 อ่าน : 1039
กิจกรรมปลูกผักแปลงสาธิต
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-12-14 15:47:01 อ่าน : 301
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-11-29 15:05:33 อ่าน : 1100
กองช่างและงานบรรเทาสาธารณภัยฯ ดำเนินการซ่อมกระเบื้อง
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-11-29 14:48:44 อ่าน : 305
กองช่างดำเนินการเพิ่มไฟกิ่งบริเวณซอย 9/1
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-11-29 14:44:43 อ่าน : 310
ประชุมหารือการดำเนินการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-11-29 14:43:36 อ่าน : 268
ประชุมคณะกรรมการกองทุน กสลว. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-11-29 14:20:27 อ่าน : 313
ตรวจแนะนำผู้ประกอบการ ขออนุญาตก่อนเปิดกิจการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-20 14:17:11 อ่าน : 314
ตรวจประเมินสถานประกอบการ เพื่อประกอบการดำเนินการตามระเบียบ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-20 14:15:47 อ่าน : 323
ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-20 10:31:32 อ่าน : 335
กองช่างตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟ
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-10-11 15:53:55 อ่าน : 610
โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-10-10 14:40:33 อ่าน : 874
ซ่อมไฟกิ่งในซอย หมู่ 2 บ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-10-08 18:10:04 อ่าน : 373
โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-10-08 17:59:42 อ่าน : 1321
โครงการอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-07 16:22:30 อ่าน : 333
โครงการโภชนาการที่ดี วิธีป้องกันโรคและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-10-07 11:54:43 อ่าน : 353
กิจกรรมตานก๋วยสลาก ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-07 11:13:46 อ่าน : 336
กิจกรรมประชุมเกษตรกร ตามโครงการอาหารเมืองปลอดภัย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-07 10:49:18 อ่าน : 411
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-06 15:17:33 อ่าน : 425
โครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขต อบต.รอบเวียง ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-10-05 18:25:04 อ่าน : 960
มอบทรายเทมีฟอส(ทรายอะเบท) ให้แก่โรงเรียนบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-05 16:15:11 อ่าน : 364
โครงการจุฬาภรณ์ปลอดภัยห่างไกลโควิด 19 ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-08-17 10:43:40 อ่าน : 377
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-08-11 15:50:52 อ่าน : 878
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-31 15:04:14 อ่าน : 516
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (กิจกรรมถวายเทียน)
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-15 18:15:41 อ่าน : 1511
กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟกิ่งและซ่อมท่อน้ำทิ้ง
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-07-15 18:00:01 อ่าน : 419
กองช่างและงานบรรเทาฯ ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณศูนย์เกษตร
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-07-15 17:57:18 อ่าน : 392
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-07-15 17:55:52 อ่าน : 416
กิจกรรมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-07 09:57:06 อ่าน : 416
งานป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจน้ำขัง พื้นที่บ้านหนองด่าน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-07-06 11:51:04 อ่าน : 369
กิจกรรมมอบทรายเคมีฟอส ให้แก่ อสม. ทั้ง 5 หมู่บ้าน ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-07-06 10:52:48 อ่าน : 355
กิจกรรมกิ๋นอ้อผญ๋า ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-06 10:46:02 อ่าน : 353
โครงการเด็กดีศรีรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-06 09:26:45 อ่าน : 397
โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-06 09:22:20 อ่าน : 411
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-06 09:14:32 อ่าน : 374
โครงการประเพณีเข้าพรรษา (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา) ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-07-06 08:36:56 อ่าน : 636
กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟกิ่ง หมู่ที่ 1 บ้านหัวฝาย
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-06-29 15:27:21 อ่าน : 375
ติดตามโครงการป้องกันโรคซึมเศร้าและการพลัดตกหกล้ม ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-28 16:04:14 อ่าน : 353
กิจกรรมเก็บขยะอันตราย ทั้ง 5 หมู่บ้าน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-28 15:49:56 อ่าน : 334
วันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิถุนายน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-28 14:40:21 อ่าน : 336
กิจกรรมทำ "ธนาคารน้ำใต้ดิน" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-06-28 11:33:19 อ่าน : 321
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างการฝึดให้เด็กๆคัดแยกขยะ โดยแยกเศษอาหารใส่ถังกินแกง
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-06-28 10:51:14 อ่าน : 379
จัดโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-27 14:52:44 อ่าน : 537
กิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 202-09-30 14:13:57 อ่าน : 343
กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-01 15:48:05 อ่าน : 563
มอบถุงยังชีพและชุดตรวจ ATK 27-5-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-01 13:53:59 อ่าน : 374
โครงการสมุนไพรไทยต้ายภัยโควิด 19 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-31 10:01:00 อ่าน : 551
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-05-27 16:06:10 อ่าน : 472
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-27 16:03:05 อ่าน : 386
ซ่อมไฟกิ่ง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-05-27 15:13:16 อ่าน : 488
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-27 15:10:43 อ่าน : 511
ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-05-27 12:14:13 อ่าน : 571
กองช่าง ดำเนินการเดินสายไฟกิ่ง ซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-05-27 12:11:38 อ่าน : 351
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2022-05-23 15:42:52 อ่าน : 608
มอบของให้ผู้กักตัว ในวันที่ 19/5/65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-20 14:11:07 อ่าน : 357
โครงการแม่บ้านยุคนิวนอร์มอล (New Normal) ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-08 11:07:38 อ่าน : 391
มอบชุดตรวจ ATK และถุงยังชีพ6-5-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-06 16:22:40 อ่าน : 766
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-05 15:40:52 อ่าน : 888
เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบาง27-4-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-05 15:20:22 อ่าน : 497
มอบชุดตรวจATK และถุงยังชีพ26-4-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-05 15:19:14 อ่าน : 502
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอาหารปลอดภัย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-04 18:54:46 อ่าน : 661
โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุกับสังคมยุคใหม่ ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : ปลัด อบต. เมื่อ : 2022-05-04 18:46:53 อ่าน : 847
ประชุมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-04 18:16:50 อ่าน : 668
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-05-03 16:30:49 อ่าน : 563
รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-03 16:23:17 อ่าน : 453
มอบชุดตรวจ ATK และถุงยังชีพ20-4-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-03 15:45:03 อ่าน : 486
ติดตามโครงการสมุนไพรคู่สุขภาพ ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 16:31:43 อ่าน : 547
มอบชุดตรวจATK และถุงยังชีพ วันที่ 12 เมษายน 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 16:25:13 อ่าน : 746
โครงการประเพณีสรงน้ำพระ+โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-05-02 15:31:50 อ่าน : 797
เปิดด่านชุมชน ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 15:24:25 อ่าน : 695
รับมอบน้ำดื่มจาก ธกส. เพื่อใช้ในกิจกรรมตั้งด่านชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 15:17:45 อ่าน : 724
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-05-02 14:36:40 อ่าน : 2852
ติดตามโครงการรำวงตามสมัยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 14:09:34 อ่าน : 502
มอบชุดตรวจATKและถุงยังชีพ วันที่ 4-8 เมษายน 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 12:00:51 อ่าน : 615
มอบชุดตรวจATKและถุงยังชีพ1/4/65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 11:09:04 อ่าน : 561
มอบถุงยังชีพและชุดตรวจโควิดแก่ผู้กักตัว31-3-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-02 10:32:29 อ่าน : 446
มอบชุดป้องกันโรคและถุงยังชีพผู้กักตัว 29-3-65
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-25 15:03:23 อ่าน : 407
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 15:25:20 อ่าน : 364
ประชุมจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบล2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 15:18:26 อ่าน : 368
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 14:00:08 อ่าน : 376
มอบถุงยังชีพผู้มีคำสั่งกักตัวร่วมกับ อสม ฝ่ายปกครองสส.หมอเอก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 13:38:06 อ่าน : 474
มอบชุดป้องกันและควบคุมโรคผู้มีคำสั่งกักตัว
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 13:21:05 อ่าน : 505
มอบอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคแก่ผู้มีคำสั่งกักตัว
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 11:39:34 อ่าน : 364
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18มีนาคม2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 10:57:56 อ่าน : 478
ตรวจร้านอาหารเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 10:53:57 อ่าน : 395
จัดเก็บขยะอันตราย ครั้งที่1/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-04-04 10:46:42 อ่าน : 392
ร่วมลงนาม(MOU) เมืองอาหารปลอดภัย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-03-15 14:23:04 อ่าน : 438
ติดตามผู้มีคำสั่งกักตัว แนะนำการปฏิบัติตัวและมอบถุงยังชีพ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-03-07 14:31:58 อ่าน : 391
กิจกรรมฆ่าเชื้อไวรัสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-03-07 14:30:58 อ่าน : 414
มอบถุงยังชีพและติดตามผู้กักตัว กรณีสัมผัสผู้ป่วยโควิด19
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-23 09:27:37 อ่าน : 450
ประชุมสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน อปท.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-21 16:20:03 อ่าน : 388
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปรารถนา เดือน5เป็ง ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-02-21 16:14:02 อ่าน : 464
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-02-21 16:09:10 อ่าน : 380
ตรวจร้านลาบบายพาส
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-21 16:00:27 อ่าน : 391
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ ปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-11 14:35:51 อ่าน : 348
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-11 14:34:02 อ่าน : 314
งานสังคมสงเคราะห์ รับมอบและประสานส่งต่อรถเข็นสำหรับผู้พิการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-11 14:32:52 อ่าน : 360
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-11 14:27:45 อ่าน : 1051
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-11 14:25:35 อ่าน : 612
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.รอบเวียง ครั้งที่ 5/2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-02-11 14:09:02 อ่าน : 354
มอบถุงยังชีพผู้ที่กักตัว กรณีสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-21 14:11:24 อ่าน : 435
ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-13 15:27:14 อ่าน : 393
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-11 16:25:36 อ่าน : 382
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-01-11 16:19:58 อ่าน : 520
เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-11 16:18:59 อ่าน : 382
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ครั้งแรก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-05 15:40:20 อ่าน : 433
กิจกรรมคัดกรองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-01-05 15:36:13 อ่าน : 385
ด่านชุมชน 7 วันอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-05 15:34:27 อ่าน : 444
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-05 15:30:27 อ่าน : 421
กิจกรรมปลูกปอเทืองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2022-01-05 14:52:51 อ่าน : 362
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-12-29 11:31:10 อ่าน : 484
กิจกรรมวันคริสมาสต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-12-27 15:27:07 อ่าน : 407
ประชุมคณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุน อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-12-23 11:38:38 อ่าน : 479
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.รอบเวียงได้รับสนับสนุนถุงยังชีพ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-12-22 13:04:16 อ่าน : 430
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.รอบเวียง อบรม กปน. อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-12-09 16:27:11 อ่าน : 416
มอบถุงยังชีพผู้ประสบปัญหาด้านโควิด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-28 16:25:57 อ่าน : 468
กิจกรรม Big Day การประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง อบต.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-28 16:24:54 อ่าน : 424
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-11-28 16:23:02 อ่าน : 5203
งานป้องกันฯ งานช่วยเหลือประชาชนในเขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-18 14:02:04 อ่าน : 460
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบปัญหาด้านโรคระบาดโควิด 19
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-11-18 13:59:19 อ่าน : 418
กิจกรรมทำความสะอาด เพื่อป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-11 15:01:28 อ่าน : 429
กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ ณ หาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2021-11-09 15:20:29 อ่าน : 453
กิจกรรมคัดกรองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-11-09 14:05:32 อ่าน : 529
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-09 14:04:38 อ่าน : 569
ประชุมหารือการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2565
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-11-08 15:29:23 อ่าน : 459
รับรางวัลการเข้าร่วมประเมินท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 14:21:17 อ่าน : 483
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.รอบเวียงเข้าเยี่ยม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 14:12:52 อ่าน : 472
กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 13:33:48 อ่าน : 467
โครงการประเพณีออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 11:50:12 อ่าน : 456
กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 11:34:12 อ่าน : 1291
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 11:32:38 อ่าน : 438
อบต.รอบเวียง ได้ทำการสำรวจป้ายหาเสียงผู้สมัคร อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 11:28:37 อ่าน : 535
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-02 11:23:06 อ่าน : 486
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ทำความสะอาดเพื่อต้อนรับเปิดเทอม
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-11-02 11:18:49 อ่าน : 417
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เยี่ยมเยียน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-10-21 11:27:13 อ่าน : 498
นำเสนอผลงานท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-30 16:33:01 อ่าน : 463
พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมโรคโควิด 19
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-30 15:44:06 อ่าน : 405
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 6
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 23:10:56 อ่าน : 442
กิจกรรมซ้อมหนีไฟกับการป้องกันตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-09-28 23:04:59 อ่าน : 453
กิจกรรมสอนให้ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและเด็กติดในรถ
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-09-28 23:01:21 อ่าน : 445
อพท.ติดตามการประเมิน ปีที่ 3 ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 22:26:54 อ่าน : 450
กิจกรรมรวบรวมขยะอันตราย ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 22:22:24 อ่าน : 576
โครงการตานก๋วยสลาก ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-09-28 22:17:46 อ่าน : 513
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 21:53:01 อ่าน : 449
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-28 21:49:58 อ่าน : 440
ตรวจสถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-15 13:52:53 อ่าน : 559
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-09 11:20:56 อ่าน : 540
ตรวจสอบเตาเผาถ่าน หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-09 10:51:29 อ่าน : 606
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-09-02 14:39:05 อ่าน : 630
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-27 15:10:31 อ่าน : 418
ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ทรัพยากรของ อบต.รอบเวียง ปี 64
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-26 16:26:50 อ่าน : 515
ติดตามโครงการป้องกันโควิด ชีวิตยืนยาว ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-26 16:26:02 อ่าน : 543
ติดตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ม.3กิจกรรมถอดบทเรียน ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-26 16:24:43 อ่าน : 460
อบต.รอบเวียง อำนวยความสะดวกคนพิการเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-23 15:41:05 อ่าน : 602
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-19 11:06:11 อ่าน : 499
โครงการรำเซิ้งกลองยาวเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-18 16:13:29 อ่าน : 736
ให้บริการผู้สูงอายุในการทำบัตรประชาชน ณ อำเภอเมืองเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-11 16:36:23 อ่าน : 500
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-11 16:33:09 อ่าน : 480
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสำนักงาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-03 14:40:36 อ่าน : 471
โครงการปลูกต้นไม้ฯ+โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-29 15:12:28 อ่าน : 617
โครงการประเพณีเข้าพรรษา (กิจกรรมถวายเทียน) ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-07-27 13:41:21 อ่าน : 554
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-27 10:57:59 อ่าน : 550
โครงการประเพณีเข้าพรรษา (กิจกรรมหล่อเทียน) ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-07-27 10:54:12 อ่าน : 923
กิจกรรมรับกล้าไม้ ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-14 10:47:34 อ่าน : 496
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลรอบเวียง ( ศปก.ต. ) ครั้งที่2/2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-13 10:28:44 อ่าน : 479
สำนักปลัดได้ออกพื้นที่เก็บขนขยะอันตราย ครั้ง 2/2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-09 10:12:09 อ่าน : 542
โครงการรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-30 16:38:59 อ่าน : 532
กิจกรรมพ่นหมอกควัน ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-29 13:47:21 อ่าน : 487
กิจกรรมสร้างวินัยขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-06-29 13:39:12 อ่าน : 495
กิจกรรมเด็กน้อยรักษ์โลก ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-29 13:31:27 อ่าน : 590
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-29 13:06:25 อ่าน : 513
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2021-06-29 11:44:36 อ่าน : 641
กิจกรรมจิตอาสาคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ในวันเปิดเทอม
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-06-14 15:35:10 อ่าน : 508
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ประจำปีการศึกษา 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-06-14 15:18:40 อ่าน : 532
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมันที่ 2 ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-14 15:15:17 อ่าน : 501
กิจกรรมประเมินภายในตามมาตรฐานคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2563
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-06-11 14:30:43 อ่าน : 647
ชี้แจงมาตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 15:13:02 อ่าน : 505
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:39:14 อ่าน : 518
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:35:01 อ่าน : 545
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:34:10 อ่าน : 818
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:33:16 อ่าน : 571
โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:28:41 อ่าน : 551
กิจกรรมสรงน้ำพระ ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:27:46 อ่าน : 540
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:26:13 อ่าน : 610
โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:24:21 อ่าน : 1655
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 14:21:23 อ่าน : 531
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 14:20:03 อ่าน : 511
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2021-05-05 13:53:12 อ่าน : 485
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 13:42:00 อ่าน : 567
โครงการอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่สตรี ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 13:41:00 อ่าน : 622
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 13:34:37 อ่าน : 727
โครงการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-05-05 13:30:47 อ่าน : 544
เทศบาลตำบลบ้านต้า ศึกษาดูงาน 5ส.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2564 10:02:55 อ่าน : 508
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 4/03/2564 13:43:07 อ่าน : 448
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/03/2564 11:59:30 อ่าน : 536
โครงการฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับแกนนำ ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/02/2564 10:43:11 อ่าน : 555
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/02/2564 10:30:54 อ่าน : 486
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานตำบลรอบเวียง ปี 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 3/02/2564 09:49:25 อ่าน : 448
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปรารถนา เดือน 5 เป็ง ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/02/2564 10:53:08 อ่าน : 820
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/01/2564 10:57:38 อ่าน : 686
กิจกรรมจิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/01/2564 10:44:57 อ่าน : 587
ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านป่ายางมน ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/01/2564 10:43:30 อ่าน : 648
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องผัก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/01/2564 15:55:03 อ่าน : 454
ลงนาม MOU เชียงรายเมืองกีฬา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/01/2564 15:36:56 อ่าน : 443
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/01/2564 10:31:01 อ่าน : 440
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/01/2564 10:26:27 อ่าน : 508
กิจกรรมเก็บขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 12:08:42 อ่าน : 478
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 12:00:33 อ่าน : 431
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 11:53:40 อ่าน : 471
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 11:52:43 อ่าน : 1900
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/12/2563 11:31:31 อ่าน : 803
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2563 15:30:03 อ่าน : 412
กิจกรรมเชียงรายสบายดี เชียงรายบ้านเราน่าอยู่
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2563 15:20:45 อ่าน : 464
โครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2563 14:50:54 อ่าน : 513
กิจกรรมการเรียนรู้ ปลูกต้นปอเทือง ของ ศพด.บ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/12/2563 16:43:35 อ่าน : 484
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/12/2563 18:30:32 อ่าน : 507
ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการในการปฏิบัติตาม พรบ.การสาธารณสุขฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/12/2563 18:19:08 อ่าน : 479
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/12/2563 18:06:30 อ่าน : 479
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/11/2563 11:37:43 อ่าน : 2136
กิจกรรมทำกระทง ศพด.ป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/11/2563 11:24:21 อ่าน : 473
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/10/2563 10:44:43 อ่าน : 456
กิจกรรมล้างมือโลก ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/10/2563 10:13:51 อ่าน : 678
ประเพณีออกกพรรษา ประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/10/2563 15:34:01 อ่าน : 405
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/10/2563 14:48:05 อ่าน : 747
กิจกรรมฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลทางระบบ E-Plan
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/10/2563 14:37:09 อ่าน : 414
ตรวจสถานประกอบกิจการอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/9/2563 15:34:42 อ่าน : 409
กิจกรรมส่งขยะอันตรายไปกำจัด ณ อบจ.เชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/9/2563 14:48:23 อ่าน : 485
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/9/2563 14:35:20 อ่าน : 392
กิจกรรมรับแจ้งความประสงค์วิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 30/9/2563 14:15:40 อ่าน : 450
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/9/2563 11:46:50 อ่าน : 452
โครงการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/9/2563 11:38:31 อ่าน : 534
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/9/2563 11:29:19 อ่าน : 467
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตุง) ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/9/2563 11:15:16 อ่าน : 466
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/09/2563 15:11:36 อ่าน : 412
โครงการตานก๋วยสลาก ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/09/2563 14:53:42 อ่าน : 388
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/08/2563 15:14:35 อ่าน : 427
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/08/2563 15:13:19 อ่าน : 415
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:57:21 อ่าน : 451
นิทรรศการดิน ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:56:28 อ่าน : 433
กิจกรรมรณรงค์ลดโฟม ลดพลาสติก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:55:22 อ่าน : 450
กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:53:10 อ่าน : 414
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 15:52:09 อ่าน : 664
กิจกรรมรับพันธุ์กล้าไม้จากอุทยานแห่งชาติดอยหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 14:58:48 อ่าน : 558
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 14:52:48 อ่าน : 395
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 14:47:03 อ่าน : 408
โครงการให้ความรู้กฎหมายและประชาธิปไตย ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2563 14:24:41 อ่าน : 412
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/07/2563 14:36:45 อ่าน : 430
ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานโครงการครัวพระราชทานฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:45:45 อ่าน : 512
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:40:41 อ่าน : 423
ประชุมแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)และแผนบุคลากร(2564-2566)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:38:07 อ่าน : 435
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:37:19 อ่าน : 410
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:31:43 อ่าน : 528
ต้อนรับคณะตรวจติดตาม อพท. ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:15:05 อ่าน : 417
โครงการอบรมด้าน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 23:04:49 อ่าน : 439
ประชุมแผนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 18:59:30 อ่าน : 464
โครงการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 18:46:01 อ่าน : 426
โครงการเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2563 18:44:58 อ่าน : 455
กิจกรรมรดน้ำเพื่อลดหมอกควัน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/03/2562 16:32:22 อ่าน : 670
กิจกรรมถอนวัชพืชตามต้นไม้ กวาดใบไม้ รดน้ำต้นไม้
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/05/2562 13:35:37 อ่าน : 436
กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ณ หาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/11/2561 12:08:47 อ่าน : 453
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/07/2563 11:54:18 อ่าน : 523
ประชุมยกร่างข้อบัญญัติ อบต.รอบเวียง เรื่อง ตลาด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2563 11:13:41 อ่าน : 377
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี 2563( รุ่นที่ 2 )
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2563 11:09:50 อ่าน : 415
ประชุมคัดเลือกผู้สูงอายุ อายุยืน เยาว์ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2563 14:57:51 อ่าน : 415
ประชุมปรึกษาหารือโครงการฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2563 14:56:48 อ่าน : 498
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2563 14:54:07 อ่าน : 462
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/06/2563 16:36:33 อ่าน : 447
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/06/2563 15:23:43 อ่าน : 453
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/06/2563 09:48:04 อ่าน : 421
เก็บขยะอันตรายในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/06/2563 09:47:02 อ่าน : 469
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/06/2563 16:31:09 อ่าน : 437
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/06/2563 16:26:29 อ่าน : 498
โครงก่อสร้างถนน คสล.แบบไม่มีไหล่ทางหัวฝาย - ไร่แม่ฟ้าหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/05/2563 15:42:31 อ่าน : 441
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/05/2563 12:01:25 อ่าน : 447
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/05/2563 11:55:43 อ่าน : 525
ตรวจสอบ กรณีร้องเรียน ความเดือดร้อน จากน้ำเสีย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/05/2563 09:13:10 อ่าน : 412
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2563 09:29:21 อ่าน : 410
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/05/2563 14:05:02 อ่าน : 476
อบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลรอบเวียง ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/04/2563 13:24:29 อ่าน : 510
ดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวังการระบาดของ ไวรัสโคโรน่า
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/04/2563 09:20:33 อ่าน : 468
กิจกรรมอบรมเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยครู ก.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/03/2563 15:35:48 อ่าน : 443
กิจกรรมมาตรการกวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคโควิด19
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/03/2563 10:39:21 อ่าน : 565
กิจกรรมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/03/2563 12:08:10 อ่าน : 512
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยชมภู
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/03/2563 10:44:30 อ่าน : 448
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/03/2563 14:52:50 อ่าน : 497
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/03/2563 13:51:00 อ่าน : 528
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 16:05:47 อ่าน : 436
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 16:02:41 อ่าน : 435
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 11:35:17 อ่าน : 554
ร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 11:27:44 อ่าน : 525
โครงการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับแกนนำ ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 10:57:53 อ่าน : 470
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เดือน 5 เป็ง ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/03/2563 10:33:41 อ่าน : 577
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/03/2563 15:36:06 อ่าน : 520
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/03/2563 15:20:39 อ่าน : 423
กิจกรรม "จิตอาสาภัยพิบัติสกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า" ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 28/01/2563 09:34:28 อ่าน : 492
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/01/2563 09:31:16 อ่าน : 448
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/01/2563 15:01:54 อ่าน : 492
ตั้งด่านชุมชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/01/2563 10:30:56 อ่าน : 717
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/01/2563 10:29:43 อ่าน : 444
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/12/2562 15:34:19 อ่าน : 534
ประชุมหารือข้อราชการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/12/2562 12:33:18 อ่าน : 435
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/12/2562 12:31:32 อ่าน : 580
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/12/2562 10:34:12 อ่าน : 496
ประชุมยกร่างข้อบัญญัติ อบต.รอบเวียง พ.ศ.2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/12/2562 10:33:14 อ่าน : 705
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/11/2562 09:34:44 อ่าน : 464
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/11/2562 09:33:14 อ่าน : 472
รับการตรวจประเมินจาก สมศ.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/11/2562 15:19:45 อ่าน : 548
พลังงานเข้าให้คำปรึกษาการใช้พลังงาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/11/2562 11:41:16 อ่าน : 496
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/11/2562 10:44:27 อ่าน : 511
ประชุมหารืองานลอยกระทง ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 15:15:21 อ่าน : 445
ตรวจรับ คสล. หมู่บ้านคันทรีโฮม หมู่ที่ 4
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 14:23:24 อ่าน : 474
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:56:56 อ่าน : 479
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:53:08 อ่าน : 522
อบต.รอบเวียงออกตรวจสถานประกอบการที่ขอรับใบอนุญาตกิจการฯ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:48:45 อ่าน : 540
ประชุมแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:42:27 อ่าน : 700
ประชุมหารือข้อราชการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:09:39 อ่าน : 399
คนพิการเขต อบต.รอบเวียง รับมอบรถเข็น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/11/2562 11:02:51 อ่าน : 601
อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจสิทธิผู้บริโภค
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/10/2562 10:45:05 อ่าน : 425
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 14:41:16 อ่าน : 567
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 12:08:01 อ่าน : 441
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 11:36:07 อ่าน : 421
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 11:35:17 อ่าน : 442
ปรับปรุงบ้านคนพิการ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 11:33:01 อ่าน : 610
รับรายงานแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิคนพิการขอรับเงินสงเคราะห์ ปี63
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 11:27:22 อ่าน : 524
โครงการตานก๋วยสลาก ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/10/2562 09:52:57 อ่าน : 491
คนเชียงรายร่วมมือร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออกอำเภอเมืองเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 10/09/2562 14:30:52 อ่าน : 508
ตรวจสุขาภิบาลอาหารร้านค้าหาดเชียงราย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/09/2562 11:54:02 อ่าน : 455
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1/62
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/09/2562 16:37:03 อ่าน : 539
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/09/2562 16:27:14 อ่าน : 433
ประชุมประชาคมระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/09/2562 16:16:16 อ่าน : 436
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยชมภู
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/09/2562 15:16:17 อ่าน : 595
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการทำอาหาร ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2562 15:18:54 อ่าน : 546
ประชุมประชาคมท้องถิ่น คัดเลือกกรรมการหมดวาระ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/08/2562 15:55:38 อ่าน : 499
โครงการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/08/2562 16:14:08 อ่าน : 462
โครงการอบรมด้าน พรบ.สาธารสุข พ.ศ.2535 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/08/2562 09:50:48 อ่าน : 455
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 ส. จากเทศบาลตำบลท่าสาย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 14:41:53 อ่าน : 595
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 14:24:30 อ่าน : 564
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 11:36:32 อ่าน : 598
โครงการกิจกรรมใส่ใจวัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:57:32 อ่าน : 448
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 2-5 ปี ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:54:01 อ่าน : 475
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:50:07 อ่าน : 537
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:46:03 อ่าน : 425
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2562 10:42:00 อ่าน : 519
ออกตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการเพื่อออกใบอนุญาต
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2562 16:44:12 อ่าน : 660
โครงการนวัตกรรมภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/08/2562 16:21:04 อ่าน : 469
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/07/2562 11:40:02 อ่าน : 664
กิจกรรมอ้อผญ๋า ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/07/2562 11:39:18 อ่าน : 444
โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ื2562 (กิจกรรมหล่อเทียน)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/07/2562 11:38:27 อ่าน : 500
นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 15:04:20 อ่าน : 742
รับการตรวจประเมิน มาตรฐานคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมEHA4003
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:27:35 อ่าน : 570
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:26:35 อ่าน : 514
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:20:46 อ่าน : 720
รับการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:09:32 อ่าน : 455
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำสตรีก้าวสู่ยุค 4.0
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/07/2562 10:06:06 อ่าน : 430
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/06/2562 15:55:28 อ่าน : 584
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/06/2562 15:54:25 อ่าน : 502
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประชาชน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/06/2562 15:48:56 อ่าน : 511
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/06/2562 14:25:37 อ่าน : 498
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/06/2562 11:31:05 อ่าน : 644
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/06/2562 11:08:25 อ่าน : 462
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/06/2562 11:04:36 อ่าน : 659
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:26:05 อ่าน : 650
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:24:56 อ่าน : 486
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:17:40 อ่าน : 545
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:11:15 อ่าน : 553
โครงการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 16:06:25 อ่าน : 501
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 17/06/2562 15:54:03 อ่าน : 537
กิจกรรมเก็บขยะอันตรายตามแผนดำเนินงานรอบที่ 2 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/05/2562 18:44:50 อ่าน : 580
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/05/2562 18:09:10 อ่าน : 473
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/05/2562 18:03:19 อ่าน : 515
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2562 11:29:39 อ่าน : 515
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 2/2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2562 11:18:46 อ่าน : 483
ร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯของจังหวัดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2562 11:10:08 อ่าน : 495
อบต.รอบเวียง รับการตรวจประเมินมาตรฐานEHAขยะมูลฝอยอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/05/2562 11:01:06 อ่าน : 529
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันสงกรานต์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:38:47 อ่าน : 608
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:32:28 อ่าน : 514
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:16:09 อ่าน : 611
โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:10:21 อ่าน : 553
โครงการประเพณีสรงน้่ำพระ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 11:05:30 อ่าน : 776
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 10:44:47 อ่าน : 647
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ลงพื้นที่ หมู่2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/04/2562 10:37:42 อ่าน : 614
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/03/2562 11:57:57 อ่าน : 638
ร่วมตรวจเฝ้าระวัง เหตุรำคาญ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/03/2562 15:21:10 อ่าน : 581
อบต.รอบเวียง ออกจัดเก็บขยะอันตราย เขตพื้นที่รับผิดชอบ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/03/2562 10:45:00 อ่าน : 579
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/03/2562 11:45:31 อ่าน : 565
โครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลรอบเวียง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/03/2562 11:44:27 อ่าน : 575
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 15:48:12 อ่าน : 533
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 15:47:31 อ่าน : 563
โครงการให้ความรู้ด้านภาษีสำหรับประชาชน ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 08:27:27 อ่าน : 517
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/62
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 08:18:55 อ่าน : 550
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/62
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 08:12:59 อ่าน : 498
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและประชาธิปไตย ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 08:06:24 อ่าน : 641
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 07:57:53 อ่าน : 682
โครงการ 5 ส. ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 07:50:31 อ่าน : 766
โครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 07:45:49 อ่าน : 819
โครงการต้นข้าวมาจากไหน ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2562 07:39:32 อ่าน : 513
โครงการงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุสมปรารถนา เดือน 5 เป็ง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/02/2562 16:53:34 อ่าน : 498
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ครั้งที่2 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/02/2562 16:46:33 อ่าน : 485
โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/02/2562 17:11:26 อ่าน : 561
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/02/2562 16:56:31 อ่าน : 523
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/02/2562 14:10:58 อ่าน : 513
ออกตรวจข้อร้องเรียนสถานประกอบการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 11:33:25 อ่าน : 551
อบต.รอบเวียงร่วมงานวันคนพิการสากล
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 11:00:54 อ่าน : 581
ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 10:54:22 อ่าน : 669
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 10:11:08 อ่าน : 593
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.แสมสาร จ.ชลบุรี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 10:02:38 อ่าน : 691
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลรอบเวียง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/02/2562 09:52:05 อ่าน : 544
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลรอบเวียง ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 30/01/2562 16:33:17 อ่าน : 526
ออกตรวจสถานประกอบกิจการอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 16:02:34 อ่าน : 654
ร่วมกิจกรรม Kick Off ปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" จังหวัดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 15:28:13 อ่าน : 619
โครงการสวนผักสวนครัวสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 15:20:11 อ่าน : 531
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 11:27:30 อ่าน : 510
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 11:20:57 อ่าน : 581
กีฬาสีโรงเรียนบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 10:40:15 อ่าน : 731
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ปีใหม่ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/01/2562 10:03:41 อ่าน : 580
ประชุมคณะกรรมการหาดเชียงราย เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/01/2562 11:16:16 อ่าน : 530
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยน้ำหอม จ.นครสวรรค์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/01/2562 11:15:02 อ่าน : 878
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/01/2562 11:10:30 อ่าน : 503
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/01/2562 11:09:04 อ่าน : 567
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 18:05:46 อ่าน : 570
กิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 17:58:48 อ่าน : 571
ทำบุญศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 17:52:28 อ่าน : 680
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. เพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 15:22:10 อ่าน : 641
ประชุมอนุกรรมการ กสรว. พิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 15:14:56 อ่าน : 661
โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส.
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/11/2561 14:33:36 อ่าน : 653
ออกตรวจสถานประกอบการกิจการอันตรายและสะสมหรือจำหน่ายอาหาร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/11/2561 15:37:13 อ่าน : 604
โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/10/2561 09:54:17 อ่าน : 647
ออกประเมินตรวจเหตุร้องเรียน กรณีฟาร์มสุกร ครั้งที่4
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/10/2561 14:27:04 อ่าน : 642
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดช
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/10/2561 10:35:10 อ่าน : 576
การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/10/2561 10:30:51 อ่าน : 884
พนักงานอบต.รองเวียง และ ศพด.ป่ายางมน จัดกิจกรรมล้างมือ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/10/2561 10:09:43 อ่าน : 613
ร่วมการประชุม อสม. ตำบลรอบเวียง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/10/2561 09:35:34 อ่าน : 647
โครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/10/2561 17:00:40 อ่าน : 722
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/10/2561 16:55:40 อ่าน : 553
ประชุมคณะกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/10/2561 16:54:20 อ่าน : 683
ประชุมคณะอนุกรรมการ กสรว. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/10/2561 16:52:53 อ่าน : 610
การรับรายงานแสดงตัวตนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ปี 61
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/10/2561 17:15:33 อ่าน : 586
อบต.รอบเวียง ร่วมลงนาม MOU กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/10/2561 17:04:20 อ่าน : 820
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.น้ำแวน จ.พะเยา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/09/2561 14:23:03 อ่าน : 601
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/09/2561 14:21:54 อ่าน : 568
การประชุมสามัญประจำปีของเด็กและเยาวชนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/09/2561 14:20:48 อ่าน : 604
กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/09/2561 14:19:28 อ่าน : 564
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/08/2561 05:57:08 อ่าน : 561
โครงการอบรมป้องกันโรคอุบัติซ้ำ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/08/2561 04:25:54 อ่าน : 533
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2561 09:43:23 อ่าน : 493
โครงการกิจกรรมเชิดชูสตรีเก่ง ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2561 09:37:38 อ่าน : 584
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่สตรี ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2561 09:06:33 อ่าน : 507
การอบรมการช่วยฝืนคืนชีพเบื้องต้น (CPR)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/08/2561 07:23:52 อ่าน : 502
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/08/2561 10:39:29 อ่าน : 575
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/08/2561 10:10:23 อ่าน : 732
โครงการบำบัดและกำจัดน้ำเสีย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/08/2561 07:30:01 อ่าน : 491
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/08/2561 10:32:21 อ่าน : 539
กิจกรรมมอบเบี้ยวันผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/08/2561 05:16:04 อ่าน : 564
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 7/08/2561 05:13:50 อ่าน : 679
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/08/2561 09:31:03 อ่าน : 593
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2561 10:21:33 อ่าน : 526
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง ครั้งที่ 3 ปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2561 10:15:20 อ่าน : 561
สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ร่วมลงนามถวายพระพร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2561 10:10:18 อ่าน : 619
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บางปลา จ.สมุทรปราการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/07/2561 03:52:27 อ่าน : 563
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 09:17:39 อ่าน : 607
ร่วมพิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 09:10:30 อ่าน : 616
รับรางวัลการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่่งแวดล้อม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 09:08:50 อ่าน : 562
กิจกรรมลงนามถวายพระพร
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 09:03:40 อ่าน : 546
อบรมให้ความรู้และรับวัคซีนพิษสุนัขบ้า ปี 61
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 19/07/2561 08:56:34 อ่าน : 691
กิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/07/2561 08:57:34 อ่าน : 1098
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสูงวัยใส่การเรียนรู้ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/07/2561 08:29:33 อ่าน : 594
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 61
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/07/2561 08:28:35 อ่าน : 537
โครงการประเพณีเข้าพรรษา(หล่อเทียน) ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/07/2561 08:27:40 อ่าน : 620
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/06/2561 09:44:54 อ่าน : 558
รับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:47:38 อ่าน : 609
ประชุมร่างข้อบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:42:17 อ่าน : 625
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:37:21 อ่าน : 610
ให้ความรู้ประชาธิปไตย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:27:14 อ่าน : 704
โครงการอบรมด้าน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 12:18:12 อ่าน : 470
ประชุมคณะกรรมการSRRTตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/06/2561 11:46:40 อ่าน : 520
จัดนิทรรศกาลโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/06/2561 03:26:15 อ่าน : 520
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประชาชน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2561 05:10:48 อ่าน : 839
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2561 05:07:10 อ่าน : 535
กิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2561 05:05:04 อ่าน : 599
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/06/2561 04:56:16 อ่าน : 634
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงจัดเก็บขยะอันตราย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/06/2561 08:56:07 อ่าน : 587
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/06/2561 08:54:41 อ่าน : 584
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2561 03:41:02 อ่าน : 567
อบต.รอบเวียง รับการตรวจประเมินเกณฑ์ชี้วัดบริหารจัดการที่ดี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2561 03:35:29 อ่าน : 520
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2561 03:30:56 อ่าน : 553
กิจกรรม 5 ส. อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2561 03:25:13 อ่าน : 546
โครงการแยกขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2561 03:07:58 อ่าน : 582
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/05/2561 05:21:51 อ่าน : 549
โครงการกิจกรรมใส่ใจวัยสูงอายุ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/05/2561 05:20:25 อ่าน : 653
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/04/2561 06:19:38 อ่าน : 553
โครงการกิจกรรมเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/04/2561 06:18:30 อ่าน : 551
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 11/04/2561 06:17:34 อ่าน : 552
ประชุมอาสาปศุสัตว์ตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 09:35:23 อ่าน : 605
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 09:34:14 อ่าน : 628
งานบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ภาคเรียน 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 09:29:00 อ่าน : 695
โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 09:20:44 อ่าน : 528
รับรางวัลมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 09:19:29 อ่าน : 521
กิจกรรมเชิดชู อสม.ตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 4/04/2561 08:54:52 อ่าน : 557
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/03/2561 08:14:13 อ่าน : 592
กิจกรรมมอบป้าย Clean Food Good Taste
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/03/2561 08:08:52 อ่าน : 582
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 6/03/2561 02:54:31 อ่าน : 626
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/02/2561 05:06:43 อ่าน : 655
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/02/2561 08:11:06 อ่าน : 621
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บึงพระ จ.พิษณุโลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/02/2561 08:36:49 อ่าน : 721
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สะเอะ จ.ยะลา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/02/2561 08:35:30 อ่าน : 757
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดประชุมประชาคมตำบล ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 9/02/2561 08:33:38 อ่าน : 643
กิจกรรมรับสมัครอาสารักษ์โลก ครั้งที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/02/2561 04:52:51 อ่าน : 727
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/02/2561 04:42:54 อ่าน : 676
โครงการสรงน้ำพระ ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/02/2561 04:41:31 อ่าน : 681
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2/02/2561 04:39:29 อ่าน : 675
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/01/2561 16:08:59 อ่าน : 612
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (อัคคีภัย)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/01/2561 14:59:36 อ่าน : 636
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/12/2560 11:16:55 อ่าน : 637
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/12/2560 16:26:24 อ่าน : 702
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังจัน จ.เพชรบุรี
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2560 15:37:57 อ่าน : 659
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2560 15:15:33 อ่าน : 744
โครงการให้ความรู้ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2560 15:01:25 อ่าน : 748
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ยะลา จ.ยะลา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2560 14:55:43 อ่าน : 914
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/12/2560 14:37:11 อ่าน : 702
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100% ประจำปี 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/11/2560 11:46:42 อ่าน : 687
โครงการภูมิปัญญามีค่าพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/11/2560 11:35:16 อ่าน : 762
โครงการนาฏล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/11/2560 11:31:47 อ่าน : 678
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/11/2560 11:29:01 อ่าน : 676
โครงการออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/11/2560 11:24:21 อ่าน : 710
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ปี พ.ศ.2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/11/2560 15:05:19 อ่าน : 946
กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/11/2560 15:01:27 อ่าน : 637
โครงการตายก๋วยสลาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 21/11/2560 14:58:28 อ่าน : 753
โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่ อบต.รอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 16/08/2560 14:45:27 อ่าน : 937
โครงการเชิดชูสตรีเก่งตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/08/2560 10:44:14 อ่าน : 624
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/08/2560 10:29:50 อ่าน : 696
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติซ้ำ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/07/2560 14:41:07 อ่าน : 656
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคอุบัติใหม่ ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/07/2560 14:39:15 อ่าน : 623
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/07/2560 14:32:15 อ่าน : 580
โครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/07/2560 12:22:47 อ่าน : 634
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในครอบครัว ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 31/07/2560 12:15:05 อ่าน : 607
เวทีสร้างความเข้าใจการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/07/2560 10:03:39 อ่าน : 686
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในองค์กร ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2560 12:09:27 อ่าน : 668
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 25/07/2560 12:05:47 อ่าน : 586
โครงการจิตอาษาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/07/2560 10:35:47 อ่าน : 694
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฏาคม 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 24/07/2560 10:25:57 อ่าน : 708
ต้อนรับคณะตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/07/2560 12:35:03 อ่าน : 680
งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/07/2560 12:30:35 อ่าน : 677
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาฆ่าลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 20/07/2560 12:22:55 อ่าน : 665
ประชุมโครงการตามแนวพระราชดำริ 9101
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/07/2560 14:34:48 อ่าน : 835
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/07/2560 14:20:28 อ่าน : 1160
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com