ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ผ่านทาง QR code นี้ ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Center
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
ดาวน์โหลดแบบคำขอและคำร้องต่างๆ
ข้อบัญญัติ อบต./แผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
งานส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


สาระน่ารู้
กินอย่างไรให้ "สุขภาพดี"
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-12-01 12:19:21 อ่าน : 150
เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-07-04 15:38:06 อ่าน : 275
โทษ-พิษ-ภัย และผลกระทบจากยาเสพติด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-08-22 14:10:34 อ่าน : 332
ความรู้ในการป้องกันฝุ่นตัวร้าย PM 2.5
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-01-13 15:33:59 อ่าน : 306
มาร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดกันเถอะ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-07-18 10:29:41 อ่าน : 271
ขยะสีไหน ใส่ให้ถูกกันน๊า
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-06-17 14:49:18 อ่าน : 627
โรคไข้หวัดนก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-06 15:13:30 อ่าน : 639
การป้องกันโรคฝีดาษ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-06-02 11:57:53 อ่าน : 623
โรคฝีดาษลิง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-26 14:45:38 อ่าน : 588
โรคมือเท้าปาก ที่มากับฤดูฝน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-20 14:44:33 อ่าน : 614
วันป่าชุมชนแห่งชาติ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-05-23 14:19:24 อ่าน : 585
ภาวะน้ำเสียในปัจจุบัน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-08-11 15:21:20 อ่าน : 602
ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-30 15:14:48 อ่าน : 602
ความรู้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-07-26 14:29:54 อ่าน : 659
มาตรการปฏิบัติ กรณีพบผู้ป่วยโควิดในสถานที่ทำงาน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-11 10:05:23 อ่าน : 701
แอ๋วงานลอยกระทง ควรปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2021-11-11 10:03:53 อ่าน : 785
ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/06/2563 15:33:53 อ่าน : 911
เลิกใช้แก้วพลาสติกกันเถอะ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 15/06/2563 15:10:49 อ่าน : 861
มาตรการประหยัดน้ำ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/06/2563 15:29:58 อ่าน : 1198
ความรู้เกี่ยวกับกัญชา
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/06/2563 11:28:23 อ่าน : 897
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 5/06/2563 15:16:18 อ่าน : 960
1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/06/2563 14:50:03 อ่าน : 950
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 1/06/2563 14:47:00 อ่าน : 981
ปกป้องท้องทะเลให้ปราศจากขยะ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/05/2563 16:09:14 อ่าน : 868
วิธีประหยัดน้ำมัน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/05/2563 16:05:04 อ่าน : 871
ข้อควรรู้ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 12/05/2563 16:02:41 อ่าน : 903
ความรู้เรื่องขยะในครัวเรือน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 8/10/2562 11:08:55 อ่าน : 943
การประหยัดพลังงานในบ้าน
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/07/2562 15:57:18 อ่าน : 894
7 วิธี ลด เลิก พลาสติกและโฟม
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 27/06/2562 13:57:28 อ่าน : 999
วันสิ่งแวดล้อมโลก
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/05/2562 10:45:33 อ่าน : 1140
เจ้าของสุนัขและแมวควรทราบ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 29/05/2562 10:38:28 อ่าน : 913
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com