ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


ติดต่อหน่วยงาน

การติดต่อสื่อสาร..
ที่อยู่ 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร.053 - 742687  ต่อ15   โทรสาร. 053 - 742687/ต่อ15
- กองคลัง โทร. 053 - 742687-22
- กองช่าง โทร. 053 - 742687-32

- กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. 053 - 742687-41

Line อบต.รอบเวียง 0882687931

E-mail : robwieng@gmail.com

Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-107843271441831/

บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com