ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
หมู่ที่ 1 บ้านหนองด่าน
จำนวน 819 ครัวเรือน
ประชากรชาย 734 คน ประชากรหญิง 835 คน
ประชากรรวม 1569 คน

หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางมน
จำนวน 431 ครัวเรือน
ประชากรชาย 429 คน ประชากรหญิง 494 คน
ประชากรรวม 923 คน

หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง
จำนวน 378 ครัวเรือน
ประชากรชาย 297 คน ประชากรหญิง 339 คน
ประชากรรวม 636 คน

หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว
จำนวน 124 ครัวเรือน
ประชากรชาย 51 คน ประชากรหญิง 65 คน
ประชากรรวม 116 คน

หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่
จำนวน 386 ครัวเรือน
ประชากรชาย 367 คน ประชากรหญิง 442 คน
ประชากรรวม 809 คน

หมู่ที่ 6 บ้านกลาง
จำนวน 3 ครัวเรือน
ประชากรชาย 85 คน ประชากรหญิง 45 คน
ประชากรรวม 130 คน

บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com