ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ผ่านทาง QR code นี้ ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Center
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
ดาวน์โหลดแบบคำขอและคำร้องต่างๆ
ข้อบัญญัติ อบต./แผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
งานส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อสม. ม.2)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อวันที่ : 2024-06-08 21:19:26 อ่าน : 63

นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 นำประชาชนทั่วไปในพื้นที่บ้านป่ายางมนเข้ารับความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวัน พร้อมท่าออกกำลังกายเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
โดยรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง


ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
โครงการสมุนไพรคู่สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สตรี ม.3)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-06-08 20:59:07 อ่าน : 55
ร่วมเวที "ร่วมสร้างบ้านเมืองของเราให้เป็นนครแห่งความสุข"
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-06-06 10:16:03 อ่าน : 56
กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลรอบเวียง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-06-05 23:02:25 อ่าน : 64
โครงการกินอย่างไร ไม่อ้วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(สตรี ม.5)
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-06-02 15:15:08 อ่าน : 67
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-05-27 14:16:49 อ่าน : 75
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 (วัดหนองด่าน)
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2024-05-20 16:13:52 อ่าน : 120
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-05-16 16:07:58 อ่าน : 84
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com