ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ผ่านทาง QR code นี้ ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Center
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ อบต./แผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


งานสาธารณสุข ออกรับคำร้องการต่อใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ : 2024-02-07 09:15:37 อ่าน : 44

งานสาธารณสุข อบต.รอบเวียง ได้ออกรับคำร้องการต่อใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย


ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-02-22 16:20:59 อ่าน : 12
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2024-02-21 10:59:35 อ่าน : 18
ลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัย เพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัย
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-02-15 11:33:27 อ่าน : 42
งานสาธารณสุข ออกตรวจสถานประกอบการ บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-02-13 09:33:28 อ่าน : 38
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการระงับเพลิง
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-02-08 10:11:08 อ่าน : 47
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-02-08 10:07:59 อ่าน : 51
ซ่อมไฟกิ่ง ม.2,3,5 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2024-02-02 14:11:57 อ่าน : 46
ซ่อมเครื่องขยายเสียงบ้านป่าบง หมู่ที่ 3 1 กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2024-02-02 14:09:06 อ่าน : 68
งานบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ออกปฏิบัติการดับไฟ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-02-02 14:06:47 อ่าน : 56
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-01-29 16:25:22 อ่าน : 65
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2024-01-25 13:15:23 อ่าน : 66
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com