ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน

ส่วนงาน : งานนิติกร

จำนวนข้อมูล : 32 งาน

ส่วนงาน : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวนข้อมูล : 62 งาน

ส่วนงาน : งานการเงินและบัญชี

จำนวนข้อมูล : 182 งาน

ส่วนงาน : งานพัสดุ

จำนวนข้อมูล : 14 งาน

ส่วนงาน : งานจัดเก็บรายได้

จำนวนข้อมูล : 22 งาน

ส่วนงาน : งานช่างและโยธา

จำนวนข้อมูล : 9 งาน

ส่วนงาน : งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ

จำนวนข้อมูล : 15 งาน

ส่วนงาน : งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง

จำนวนข้อมูล : 20 งาน

ส่วนงาน : ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา

จำนวนข้อมูล : 74 งาน

ส่วนงาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนข้อมูล : 9 งาน

ส่วนงาน : กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง

จำนวนข้อมูล : 24 งาน

ส่วนงาน : การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน

จำนวนข้อมูล : 7 งาน

ส่วนงาน : งานทรัพยากรบุคคล

จำนวนข้อมูล : 137 งาน

ส่วนงาน : แผนการจัดการความรู้ (KM)

จำนวนข้อมูล : 23 งาน

ส่วนงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน

จำนวนข้อมูล : 13 งาน

ส่วนงาน : งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จำนวนข้อมูล : 6 งาน

ส่วนงาน : งานมาตราการประหยัด

จำนวนข้อมูล : 7 งาน

ส่วนงาน : งานสาธารณสุข

จำนวนข้อมูล : 11 งาน

ส่วนงาน : กิจการสภา อบต.

จำนวนข้อมูล : 124 งาน

ส่วนงาน : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จำนวนข้อมูล : 24 งาน

ส่วนงาน : งานเลือกตั้ง

จำนวนข้อมูล : 16 งาน

บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com