ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ผ่านทาง QR code นี้ ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Center
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ อบต./แผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน

ส่วนงาน : งานนิติกร

จำนวนข้อมูล : 45 งาน

ส่วนงาน : งานการเงินและบัญชี

จำนวนข้อมูล : 195 งาน

ส่วนงาน : งานพัสดุ

จำนวนข้อมูล : 14 งาน

ส่วนงาน : งานจัดเก็บรายได้

จำนวนข้อมูล : 22 งาน

ส่วนงาน : งานช่างและโยธา

จำนวนข้อมูล : 12 งาน

ส่วนงาน : งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ

จำนวนข้อมูล : 19 งาน

ส่วนงาน : งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง

จำนวนข้อมูล : 20 งาน

ส่วนงาน : ข้อบัญญัติ อบต./แผน

จำนวนข้อมูล : 69 งาน

ส่วนงาน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนข้อมูล : 9 งาน

ส่วนงาน : กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง

จำนวนข้อมูล : 26 งาน

ส่วนงาน : การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน

จำนวนข้อมูล : 7 งาน

ส่วนงาน : งานทรัพยากรบุคคล

จำนวนข้อมูล : 152 งาน

ส่วนงาน : แผนการจัดการความรู้ (KM)

จำนวนข้อมูล : 43 งาน

ส่วนงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน

จำนวนข้อมูล : 13 งาน

ส่วนงาน : งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จำนวนข้อมูล : 9 งาน

ส่วนงาน : งานมาตราการประหยัด

จำนวนข้อมูล : 8 งาน

ส่วนงาน : งานสาธารณสุข

จำนวนข้อมูล : 11 งาน

ส่วนงาน : กิจการสภา อบต.

จำนวนข้อมูล : 131 งาน

ส่วนงาน : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จำนวนข้อมูล : 24 งาน

ส่วนงาน : งานเลือกตั้ง

จำนวนข้อมูล : 16 งาน

ส่วนงาน : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

จำนวนข้อมูล : 16 งาน

ส่วนงาน : แผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนข้อมูล : 23 งาน

ส่วนงาน : แผนดำเนินงาน

จำนวนข้อมูล : 9 งาน

ส่วนงาน : รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

จำนวนข้อมูล : 4 งาน

ส่วนงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น

จำนวนข้อมูล : 2 งาน

ส่วนงาน : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

จำนวนข้อมูล : 16 งาน

ส่วนงาน : งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

จำนวนข้อมูล : 1 งาน

บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com