ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ผ่านทาง QR code นี้ ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Center
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
ดาวน์โหลดแบบคำขอและคำร้องต่างๆ
ข้อบัญญัติ อบต./แผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
งานส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้สัมผัสอาหาร" เข้าร่วมโครงการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อวันที่ : 2024-05-01 15:29:28 อ่าน : 202

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร เข้าร่วมโครงการในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.รอบเวียง โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อร้านจำหน่ายอาหาร แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อจะได้ลงทะเบียนในระบบของกรมอนามัย โดยผู้ผ่านการอบรมและสอบผ่านจะได้รับใบประกาศตามที่กรมอนามัย ให้ อปท. ในพื้นที่ดำเนินการ หากมีผู้สนใจสามารถแจ้งมายัง งานสาธารณสุข อบต.รอบเวียง
หรือสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทางลิงก์ที่ส่งให้ตามนี้
https://event-san.ngrok.app/01website/foodhandlerv3/register_fhandler?type=2
หากลงทะเบียนแล้วช่วยถ่ายสำเนาบัตรประชาชนส่งมาเพื่อ เจ้าหน้าที่จะได้ดึงข้อมูลการลงทะเบียนเข้าระบบผู้เข้าร่วมอบรมอีกครั้ง


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วัน "ต่อต้านยาเสพติดโลก "(26 มิถุนายน) ประจำปี 2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-06-26 16:56:20 อ่าน : 11
ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2024-02-13 10:57:43 อ่าน : 242
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com