ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ผ่านทาง QR code นี้ ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Center
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ อบต./แผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติวันหยุดราชการพิเศษในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ : 2023-07-25 12:04:45 อ่าน : 123

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ได้อนุมัติวันหยุดราชการพิเศษในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกันรวม 6 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ถึงวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้ที่จะมาติดต่อราชการในช่วงดังกล่าว ให้มาติดต่อราชการก่อนวันหยุดราชการตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-09-28 15:10:57 อ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-07-19 15:01:46 อ่าน : 112
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2022-10-10 13:10:13 อ่าน : 141
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com