ระบบช่วยตรวจสอบข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ITA CHECK LIST)

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2566 Integrity Transparency Assessment ITA2023
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

(เป็นเมนูเดียวกันกับแสดงในเว็บไซต์หลักหน่วยงาน การจัดเรียงเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลเท่านั้น ปิดใช้งานระบบได้ในการตั้งค่า)
หัวข้อหลัก
ข้อมูลการเชื่อมโยง
คำอธิบาย
1 โครงสร้าง

- แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน  ยกตัวอย่างเช่น  สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย  ส่วน  กลุ่ม  เป็นต้น
* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

2 ข้อมูลผู้บริหาร

- แสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน  อย่างน้อยประกอบด้วย 

1 ผู้บริหารสูงสุด

2 รองผู้บริหารสูงสุด
- แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน  อย่างน้อยประกอบด้วย 

1 ชื่อ-นามสกุล 

2 ตำแหน่ง 

3 รูปถ่ายแ

4 ช่องทางการติดต่อ

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  ให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

3 อำนาจหน้าที่

- แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด

4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

5 ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน  อย่างน้อยประกอบด้วย
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- E-mail
- แผนที่ตั้ง

6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

7 ข่าวประชาสัมพันธ์

- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

8 Q&A
Facebook

- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้  และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้  โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board}กล่องข้อความ ถาม-ตอบ,Messenger Live Chat,Chatbot เป็นต้น

9 Social Network

- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  ยกตัวอย่างเช่น Facebook ,Twitter,Instagram เป็นต้น

10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

1 โครงการหรือกิจกรรม

2 งบประมาณที่ใช้

3 ระยะเวลาในการดำเนินการ

-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2566

12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ 11
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า  อย่างน้อยประกอบด้วย
1 ความก้าวหน้าการดเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

2 รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

-สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดืนอ  หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน  ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566

13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดเนินงาน  อย่างน้อย  ประกอบด้วย

1 ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม

2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3.ปัญหา/อุปสรรค

4 ข้อเสนอแนะ

-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565

14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 

1 เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด

2 สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด

3 กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร

จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ  อย่างน้อยประกอบด้วย

1 บริการหรือภารกิจใด

2  กำหนดวิธีการขั้นตอนให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร

-หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน  หรือรายไตรมาส  หรือราย 6 เดือน  ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565

18 E-Service

- แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2566

กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีที่มีวงเงิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียดหรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2566

21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รัการคัดเลือกและราคาที่ตดลง  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง  เป็นต้น

-เป็นข้อมูลแบบรายเดือน  ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566

*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น

22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

-แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด  อย่างน้อยประกอบด้วย (1)งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ

-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565

23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

-เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด  หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

-เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2565                                                                           - แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด  หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2565  อย่างน้อยประกอบด้วย
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- การพัฒนาบุคลากร
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ

28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                          -เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564

29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดําเนินการ

30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน  โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป  เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จํานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
- สามารถจัดทำข้อมูลแบบรายเดือน  หรือรายไตรมาส  หรือราย 6 เดือน  ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (2. Facebook)

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือตามภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565

34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

- แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน  จะต้อไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
- ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน                                                                                                                                                                      -เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุด
- เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565

36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน  อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
- เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

- แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่  ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                                                                                                                - เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565

39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ  อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดําเนินการ 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตตามข้อ O39
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน  หรือรายไตรมาส  หรือราย 6 เดือน  ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนของปี พ.ศ. 2565

41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
- มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  โดบมีรายละเอียดต่างๆ  อย่างน้อยประกอบด้วย  การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล

43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com