ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ผ่านทาง QR code นี้ ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Center
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ อบต./แผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


เรื่องสถานที่ทิ้งขยะ
เมื่อวันที่ : 2021-09-22 10:52:48 อ่าน : 254

มาอยู่หมู่5มาสามปี ยังไม่มีที่ทิ้งขยะ ทิ้งรงไหนเขาก้อปักป้ายปรีบห้ามทิ้ง ขอความช่วยเหลือด้วยคะ เดือดร้อนมาก

โดย : มาลินี โทรศัพท์ : 0951389758 Line : [223.27.212.1]

ความคิดเห็นที่ 1 [โดย : แอดมินหลัก อบต. เมื่อ : 2021-10-20 09:42:50]
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ในเขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง ให้เป็นในรูปแบบการคัดแยกขยะก่อน เช่น ขยะรีไวเคิล ขายได้ให้คัดแยกขาย ขยะเปียก น้ำแกง เศษผักผลไม้ ให้สร้างถังกินแกงและเสวียนเพื่อให้ย่อยสลายเอง ส่วนขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ขยะอิเล็กทอรนิคส์ กระป๋องสเปร์ ภาชนะบรรจุเคมี ทาง อบต. จัดตู้ขยะอันตรายไว้ ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน ขยะที่ไม่สามารถคัดแยกได้ให้ดำเนินการกำจัดเองก่อน ในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป ทาง อบต.มีแผนและนโยบายในการตั้งเตาเผา ณ หมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านบริหารและจัดการต่อไป

บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com