ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ผ่านทาง QR code นี้ ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Center
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ อบต./แผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


ฟาร์มสุกร(ทองเสงี่ยมฟาร์ม) กลับมาส่งกลิ่นเหม็นอีกครั้ง
เมื่อวันที่ : 28/02/2562 23:37:52 อ่าน : 909

จากที่ได้ติดตามข่าวการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย      ที่ได้ติดตามตรวจสอบฟาร์มหมูแห่งนี้  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 มาแล้วนั้น กลับพบว่า ฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งนี้ ยังส่งกลิ่น คละคลุ้ง ครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณ ชุมชนหนองปึ๋ง ชุมชนหัวฝาย ชุมชนป่าตึง ส่งกลิ่นเหม็นทุกวันๆ และจำนวนครั้งยิ่งถี่ขึ้น ตั้งแต่ตอนเช้าประมาณ 6 น.          ตอนเย็นประมาณ 6 นาฺฬิกา  ตอนกลางคืนประมาณ 22.30 น. และประมาณ 03.00 น. ซึ่งได้รับความเดือนร้อนจากฟาร์มหมูแห่งนี้มายาวนานมาก อยากสอบถามทางองค์การบริหารส่วนตำบลว่า ณ ตอนนี้ ยังได้ติดตามฟาร์มหมูดังกล่าวอีกหรือไม่ เพราะชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก


โดย : ชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ : Line : [101.51.196.232]

บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com