ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ผ่านทาง QR code นี้ ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Center
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ อบต./แผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 (กิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง)
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ : 2023-09-15 17:10:38 อ่าน : 40

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน จัดโครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  ประจำปี 2566 (กิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง)และนำงานมาต่อยอดประกอบอาหารไข่ป่าม เพื่อให้เด็กๆสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเรงชีวิตประจำวันได้


ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
งานสาธารณสุข ออกตรวจสถานประกอบการ
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-09-28 16:39:06 อ่าน : 20
กองช่างดำเนินการซ่อมเครื่องขยายเสียงบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-09-21 15:52:21 อ่าน : 35
โครงการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 (กิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง)
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-09-15 17:10:38 อ่าน : 41
กองช่าง ดำเนินการซ่อมระบบไฟกิ่ง ในโรงเรียนบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองช่าง เมื่อ : 2023-09-15 17:03:41 อ่าน : 33
โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 2023-09-15 16:58:07 อ่าน : 46
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
เผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อ : 2023-09-12 16:09:18 อ่าน : 54
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com