ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page


สำนักปลัด
นางสาวสายพิน คุณมาก
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทร : -
นางสาวสุภา จิตรเจนจริยา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : -
นางจิตราพร นามรัตน์สี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : -
นายชัยนันท์ แจ้งมณี
นิติกร
โทร : -
นายนิวัฒน์ วงษ์จันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : -
นายดนัย จันทร์แก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : -
นางสาวรัชฎาพร จิตร์ไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : -
นางนฤมล วงศ์ษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : -
นางณัฐณิชา ตาชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : -
นายศิวนัย สุยะพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
นายวชิระ วรรณนิล
คนงาน
โทร : -
นางสาวนฤมล รินท้าว
จ้างเหมาบริการ
โทร : -
นายชูศักดิ์ จ่าอุ๊ด
จ้างเหมาบริการ
โทร : -
นายศรีวรรณ ศรีไชยวงค์
จ้างเหมาบริการ
โทร : -
นางสาวดวงธิดา ทาหน่อทอง
จ้างเหมาบริการ
โทร : -
นายสิทธิชัย ปัญญารัก
พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)
โทร : -
บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาปี
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com