การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564
ITA2021


ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Pageเผยแพร่โดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ : อ่าน :เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 14/03/2559 12:23:56 อ่าน : 0

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2558 อ่าน : 0

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2558 อ่าน : 0

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2558 อ่าน : 0

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2558 อ่าน : 0

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2558 อ่าน : 0

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2558 อ่าน : 0

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2558 อ่าน : 0

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2558 อ่าน : 0

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 22/05/2558 อ่าน : 0

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/01/2557 อ่าน : 0

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 23/01/2557 อ่าน : 0

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/11/2556 อ่าน : 0

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/11/2556 อ่าน : 0

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 13/11/2556 อ่าน : 0

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/07/2556 อ่าน : 2

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/07/2556 อ่าน : 0

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 18/07/2556 อ่าน : 0

เผยแพร่โดย : สำนักปลัด เมื่อ : 26/03/2555 อ่าน : 18
บุคลากรภายใน

1
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เย็บผ้า
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com